Afgørelse vedrørende regnskabskontrol af Københavns Andelskasses årsrapport for 2015 og halvårsrapport for 1. halvår 2016

27-01-2017

 

Indledning 

Finanstilsynet har foretaget en kontrol af Københavns Andelskasses årsrapport for 2015 og halvårsrapport for 1. halvår 2016. Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders års- og delårsrapporter, som Finanstilsynet udfører i medfør af § 344, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

 

Årsrapporten og halvårsrapporten er aflagt efter lov om finansiel virksomhed og regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

 

Afgørelse

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at Københavns Andelskasses årsrapport indeholder følgende fejl:

  1. Mangelfuld vurdering af goodwill vedrørende OTC-listen ApS

  2. Manglende udarbejdelse af nedskrivningstest ved regnskabsafslutningen

  3. Manglende oplysninger om nærtstående parter

  4. Manglende oplysninger om hybrid kernekapital

 

Det er endvidere Finanstilsynets vurdering, at Københavns Andelskasses halvårsrapport for 1. halvår 2016 indeholder følgende fejl:

  1. Forkert indregning af knowhow og edb-anlæg

  2. Manglende oplysninger i ledelsesberetningen og anvendt regnskabspraksis

 

Finanstilsynet påbyder Københavns Andelskasse at foretage en fornyet nedskrivningstest af goodwill vedrørende OTC-listen ApS og at offentliggøre supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2015 og halvårsrapporten for 1. halvår 2016 vedrørende afgørelsens punkt 1 og 3-6. Finanstilsynet påtaler desuden, at Københavns Andelskasse ikke på tidspunktet for regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2015 havde udarbejdet en nedskrivningstest, jf. afgørelsens punkt 2.

 

Læs hele afgørelsen her.

 

Senest opdateret 27-01-2017