Påtale for manglende overholde af regler om kombinationssalg i bekendtgørelse om god skik for boligkredit § 24, stk. 2

30-01-2017

Afgørelse

Finanstilsynet påtaler, at Jyske Bank har handlet i strid med § 24, stk. 2, i bekendtgørelse om god skik for boligkredit ved i perioden fra den 9. maj 2016 til den 7. november 2016 at have stillet krav om, at kunden etablerede et helkundeforhold med banken som betingelse for at yde et prioritetslån (Jyske Bankboliglån).

Baggrund

Finanstilsynet modtog den 28. september 2016 en klage fra en forbruger over, at Jyske Bank krævede, at klager skulle flytte alle sine bankforretninger til Jyske Bank som betingelse for at yde et Jyske Bankboliglån.

Finanstilsynet bad på denne baggrund den 27. oktober 2016 Jyske Bank om en redegørelse.

Finanstilsynet modtog den 17. november 2016 Jyske Banks redegørelse 2016 og modtog yderligere oplysninger fra banken i sagen den 1. december 2016 og 12. januar 2017.

Det fremgår af oplysningerne, at Jyske Bank var opmærksom på de nye regler om kombinationssalg i bekendtgørelsen om god skik for boligkredit, og at forretningsgangene for prioritetslån (også kaldet Jyske Bankboliglån) nu var blevet tilrettet i overensstemmelse hermed.

Tilretningen af forretningsgangen og orientering af rådgiverne skete imidlertid først i forbindelse med en nødvendig udvikling af it-systemerne i banken. Løsningen var derfor først klar til implementering i forhold til bankens rådgivere den 7. november 2016. Det fremgår nu af den gældende forretningsgang, at prioritetslånene kan tilbydes til såvel hel- som delkunder på de vilkår, som er beskrevet i forretningsgangen.

I perioden fra den 9. maj 2016 til 7. november 2016 stillede Jyske Bank i henhold til sin forretningsgang krav om etablering af et helkundeforhold som betingelse for at yde et prioritetslån (Jyske Bankboliglån).

Retlig grundlag

Det følger af bekendtgørelse nr. 332 af 7. april 2016 om god skik for boligkredit § 24, stk. 2, at en boligkreditgiver ikke må udbyde produkter gennem kombinationssalg, dog med de undtagelser der følger af § 24, stk. 3-5.

Ved kombinationssalg forstås, jf. samme bekendtgørelses § 3, nr. 8, et tilbud om eller salg af en boligkreditaftale i en pakke med andre særskilte finansielle produkter eller tjenesteydelser, hvor boligkreditaftalen ikke stilles individuelt til rådighed for forbrugeren.

Finanstilsynets vurdering

Efter det oplyste må det lægges til grund, at Jyske Bank først efter den 7. november 2016 har haft it-systemer og forretningsgange, som har sikret at prioritetslån (Jyske Bankboliglån) også kan tilbydes til delkunder. Før denne dato fremgik det af forretningsgangene, at der skulle være et helkundeforhold mellem Jyske Bank og kunden for, at banken kunne yde et prioritetslån (Jyske Bankboliglån). Ligeledes har Finanstilsynet modtaget en klage, der viser at kravet om helkundeforhold, også er blevet stillet overfor potentielle kunder.

Det er Finanstilsynets vurdering, at Jyske Bank ved i perioden fra den 9. maj 2016 til den 7. november 2016 at have betinget ydelsen af Jyske Bankboliglån af, at kunden etablerer et helkundeforhold med banken, og ved at Jyske Bankboliglån ikke før efter den 7. november 2016, jf. bankens forretningsgange, kunne ydes til delkunder, har overtrådt forbuddet mod kombinationssalg i § 24, stk. 2, i bekendtgørelsen om god skik for boligkredit. Finanstilsynet har vurderet, at ingen af undtagelserne til forbuddet mod kombinationssalg i § 24, stk. 3-5, er relevante i forbindelse med vurderingen af, om der er sket en overtrædelse af § 24, stk. 2.

På baggrund af dette påtaler Finanstilsynet, at Jyske Bank har handlet i strid med § 24, stk. 2, i bekendtgørelse om god skik for boligkredit ved i perioden fra den 9. maj 2016 til den 7. november 2016 at have stillet krav om, at kunden etablerede et helkundeforhold med banken som betingelse for at yde et prioritetslån.

Finanstilsynet har vurderet, at Jyske Bank efter den 7. november 2016 har tilrettet sine it-systemer og forretningsgange således, at Jyske Bankboliglån tilbydes til såvel helkunder som delkunder, og at ydelsen af lånet derfor ikke længere betinges af et helkundeforhold i banken.

Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. e-mail til adressen ean@erst.dk eller pr. post til Erhvervsankenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, tlf. 72 40 56 00.

Det følger af § 7 i bekendtgørelsen om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på 4.000 kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagers aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog 2.000 kr. Efter § 15, stk. 4 i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises.

Offentliggørelse

Det følger af § 354 b i bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse, og påtalen vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

 

Senest opdateret 30-01-2017