Redegørelse om inspektion i Thylander Gruppen A/S (risikostyring og compliance)

22-12-2017

Finanstilsynet var i maj 2017 på inspektion i Thylander Gruppen A/S.

 

Der var tale om en funktionsundersøgelse med fokus på, om selskabets risikostyrings- og compliancefunktioner var indrettet i overensstemmelse med lovgivningen. Undersøgelsen omfattede en gennemgang af funktionernes organisering, herunder ressourcer og kompetencer, politikker og forretningsgange, samt rapportering til selskabets direktion og bestyrelse.

Sammenfatning og risikovurdering

Thylander Gruppen A/S’ forretningsmodel baserer sig på administration af alternative investeringsfonde, som investerer i ejendomme. Det primære investeringsfokus for fondene er velbeliggende ejendomme i Storkøbenhavn., og investorkredsen er det professionelle segment. Selskabet forvalter to alternative investeringsfonde.

 

Finanstilsynet konstaterede, at risikostyringsfunktionen ikke har den overordnede kontrol og styring af arbejdsopgaverne, da den risikostyringsansvarlige ikke selvstændigt planlægger arbejdsopgaverne.  

 

Finanstilsynet konstaterede endvidere, at de fastsatte risikogrænser for de forvaltede alternative investeringsfonde ikke fremgår af risikostyringspolitikken, og selskabet kunne ikke på anden vis dokumentere, at bestyrelsen har drøftet og fastsat risikogrænserne. Det er Finanstilsynets vurdering, at risikorapporteringen til selskabets bestyrelse ikke er fyldestgørende. Således indeholder rapporteringen ikke en underbygget begrundelse for risikostyringsfunktionens konkrete vurdering af de risici, som de forvaltede fonde udsættes for, herunder eventuelle faktiske eller forventede overskridelser af risikogrænser. Bestyrelsen kan ikke på baggrund af risikorapporteringen vurdere, om de anvendte procedurer er tilstrækkelige, og om risikostyringsfunktionens arbejde er tilfredsstillende.

 

Finanstilsynet gav derfor påbud om, at bestyrelsen skal fastsætte risikogrænser for de forvaltede fonde, ligesom bestyrelsen skal modtage tilstrækkelig risikorapportering.  Selskabets bestyrelse fik endvidere påbud om at fastsætte en politik for operationelle risici. Endelig fik selskabet en risikooplysning om at sikre, at risikostyringsfunktionen har de nødvendige ressourcer og kompetencer.

 

Senest opdateret 22-12-2017