Redegørelse om inspektion i P/F BankNordik

08-12-2017

Finanstilsynet var i august/september 2017 på ordinær inspektion i P/F BankNordik

 

Alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der har den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

P/F BankNordik har bankaktiviteter på Færøerne, i Grønland og i Danmark og opererer derfor på flere geografiske markedsområder end danske institutter af tilsvarende størrelse. Dette stiller store krav til bankens kendskab og løbende overvågning af de forskelligartede forhold, hvorunder bankens aktiviteter drives. Banken indgår endvidere i koncern med et færøsk livs- og skadesforsikringsselskab.

 

Bankens beskrivelse af forretningsmodellen tog ikke højde for disse andre væsentlige aktiviteter, og banken fik påbud om at tilpasse forretningsmodellen samt at sikre, at bankens bestyrelse regelmæssigt får rapportering om aktiviteterne i datterselskaberne til belysning af de samlede koncernrisici.

 

Bankens udlån er fordelt med 64 pct. til privatkunder og 36 pct. til erhvervskunder inklusiv offentlige myndigheder. Den høje privatkundeandel tilskrives især bankens strategi om, at Danmark skal være et privatkundemarked. Handel er med 5,3 pct. af det samlede udlån bankens største enkeltbranche.

 

Bankens basisindtjening er lidt lavere end gruppe 3 institutternes gennemsnit. Udlånsgearingen (udlån/egenkapital) er 5,5 gange egenkapitalen, hvor gruppe 3 institutternes gennemsnit er 4,2 gange egenkapitalen.

 

Finanstilsynet gennemgik 325 udlån, heraf 35 udlån over 2 pct. af kapitalgrundlaget og 290 udlån udtaget ved stikprøver blandt bankens privatkunder på Færøerne og i Danmark og bankens mindre erhvervskunder på Færøerne og i Grønland. Gennemgangen svarede til 26 pct. af det samlede udlån. Finanstilsynet gennemgik endvidere udlån med bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

 

Bankens kunder har generelt fornuftig bonitet, hvilket særligt tilskrives de seneste års økonomiske vækst på Færøerne og i Grønland. Finanstilsynet fandt ikke nye nedskrivninger, men banken fik påbud om at nedskrive mindst 16,7 mio. kr. på sine ejendomme.

 

Banken fik ligeledes påbud om at afgrænse sine markedsområder i Danmark og i Grønland samt fastlægge en maksimal grænse for andelen af udlån uden for de primære markedsområder.

 

Finanstilsynet konstaterede, at bankens kreditstyring på enkelte punkter afveg fra kreditpolitikken, ligesom rapporteringen til bestyrelsen herom skal udbygges. Banken fik påbud om at forbedre disse forhold samt påbud om at foretage korrekt konsolidering af udlån.

 

Endelig fik banken påbud om at foretage IT-risikovurdering i overensstemmelse med IT-politikkens bestemmelser herom, ligesom bankens IT-beredskabsplan skal operationaliseres og afprøves i større udstrækning end hidtil.

 

Banken havde ultimo juni 2017 opgjort sit solvensbehov til 8,9 pct. Finanstilsynet fandt på baggrund af inspektionen, at solvensbehovet skulle øges til 9,0 pct. Det samlede krav til den egentlige kernekapital kunne opgøres til 9,5 pct., mens bankens egentlige kernekapitalprocent på tidspunktet udgjorde 15,7 pct. Kravet til den egentlige kernekapital vil dog stige væsentligt de kommende år med ikrafttræden af den systemiske buffer på 1 pct. på alle færøske eksponeringer primo 2018. Dertil kommer yderligere indfasning af kapitalbevaringsbufferen og SIFI-bufferen i 2018 og 2019.

 

Finanstilsynet henledte derfor bankens opmærksomhed på, at de stigende kapitalkrav stiller store krav til bankens indtjenings- og konsolideringsevne i 2017–2019. Det er Finanstilsynets vurdering, at den aktuelle overdækning af egentlig kernekapital bør fastholdes.

 

 

 

Senest opdateret 08-12-2017