Redegørelse om inspektion i Nordens Management A/S (risikostyring og compliance)

04-12-2017

Finanstilsynet var i oktober 2017 på inspektion i Nordens Management A/S. Der var tale om en funktionsundersøgelse med fokus på, om selskabets risikostyrings- og compliancefunktioner var indrettet i overensstemmelse med lovgivningen. Undersøgelsen omfattede en gennemgang af funktionernes organisering, herunder ressourcer og kompetencer, politikker og forretningsgange, samt rapportering til selskabets direktion og bestyrelse.

Sammenfatning og risikovurdering

Nordens Management A/S’ forretningsmodel baserer sig på administration af alternative investeringsfonde, som investerer i udlejningsejendomme. Det primære investeringsfokus for fondene er tyske boligejendomme med et udviklingspotentiale, fortrinsvis beliggende i Berlin. Investorkredsen er detailinvestorer. Selskabet forvalter to alternative investeringsfonde.

Selskabet har delegeret nogle administrative opgaver til et eksternt selskab, ligesom risiko- og compliancefunktionerne er delegeret til et andet eksternt selskab. Nordens Management A/S oplyste, at selskabet fulgte op på delegerede opgaver, men kunne ikke dokumentere det, ligesom selskabet ikke har en forretningsgang for opfølgning på delegerede opgaver.

Finanstilsynet konstaterede, at direktionen ikke har sikret, at risikostyringsfunktionen udfører opgaver i relation til risikostyringen, ligesom der ikke bliver rapporteret til bestyrelsen. De forvaltede fonde har på nuværende tidspunkt ikke nogen aktiver i porteføljen, men forventer at foretage investeringer i nærmeste fremtid. Det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at der er visse forhold, den risikoansvarlige kan udføre risikostyring på, såsom håndtering af operationelle risici og likviditetsstyring.

Endelig konstaterede Finanstilsynet, at selskabets forretningsgang for compliance- og risikostyringsfunktionen ikke indeholder beskrivelser af, hvilke arbejdshandlinger og procedurer den compliance- og risikostyringsansvarlige skal følge.

Finanstilsynet gav derfor påbud om, at selskabet skal sikre, at det har en risikostyringsfunktion, som udfører opgaver relateret til risikostyringen, at selskabet skal implementere en forretningsgang for opfølgning på delegerede opgaver, samt at bestyrelsen skal modtage risikorapportering vedrørende de forvaltede AIF’er og selskabets forhold.

Senest opdateret 04-12-2017