Redegørelse om påbud til Fanø Sparekasse

18-12-2017

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Fanø Sparekasse konstateret, at bestyrelsens retningslinjer til direktionen på kreditområdet ikke lever op til ledelsesbekendtgørelsens krav.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet har ved gennemgangen af revisionsprotokollatet for 2016 konstateret, at sparekassens direktion i en række tilfælde har overskredet sin bevillingsbeføjelse. Hovedparten af disse bevillinger er efterfølgende forelagt bestyrelsen som efterbevillinger, men i flere tilfælde er dette først sket efter, at revisionen i forbindelse med revidering af årsrapporten påpegede forholdene.

 

Manglende overholdelse af bevillingsbeføjelser medfører, at sparekassen risikerer at påtage sig risici, som ligger uden for den ønskede risikoprofil, som bestyrelsen har fastlagt for sparekassen. Endvidere sættes væsentlige kontrolfunktioner i sparekassen ud af kraft.

 

Finanstilsynet har derfor givet sparekassen et påbud om at sikre, at alle overskridelser af direktionens bevillingsbeføjelser forelægges bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde, og at sparekassen sikrer, at antallet af efterbevillinger reduceres væsentligt.

 

Senest opdateret 18-12-2017