Redegørelse om inspektion i Koncenton A/S (risikostyring og compliance)

17-08-2017

Finanstilsynet var i marts 2017 på inspektion i Koncenton A/S.

Indledning

Der var tale om en funktionsundersøgelse med fokus på, om Koncenton A/S’ risikostyrings- og compliancefunktioner var indrettet i overensstemmelse med lovgivningen. Undersøgelsen omfattede en gennemgang af funktionernes organisering, herunder ressourcer og kompetencer, politikker og forretningsgange, samt rapportering til selskabets bestyrelse.

Sammenfatning og risikovurdering

Koncenton A/S’ forretningsmodel baserer sig på administration af alternative investeringsfonde, der udbyder investeringsejendomme i de største danske byer med hovedfokus på København og Århus. Selskabet forvalter 11 alternative investeringsfonde og opretter løbende nye fonde inden for forskellige grene af ejendomssektoren.

 

Finanstilsynet konstaterede, at Koncenton A/S ikke udfører alle de opgaver, som selskabet er forpligtet til i kraft af sin tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde. Således indeholder den årlige risikorapportering ikke risikostyringsfunktionens begrundede vurdering af selskabets risici og risikostyring eller information omkring det aktuelle risikoniveau i hver enkelt AIF under forvaltning, herunder faktiske, potentielle eller forventede overskridelser af de grænser, som bestyrelsen har fastsat. Det er samtidig Finanstilsynets vurdering, at der i Koncenton A/S ikke er det fornødne ledelsesmæssige fokus på at sikre, at risikostyringsfunktionen lever op til lovgivningens krav og samtidig har de nødvendige ressourcer.

 

Koncenton A/S’ risikopolitik tager endvidere ikke stilling til selskabets operationelle forhold eller fastsætter grænser for de forvaltede fondes likviditetsniveau. Selskabet har til hensigt at etablere flere nye AIF’er og vil derfor alt andet lige opleve en stigende kompleksitet over de kommende år, hvilket øger vigtigheden af, at selskabet har identificeret operationelle risici og kan håndtere dem på en forsvarlig måde.

 

Finanstilsynet gav derfor påbud om, at selskabet skal sikre, at risikostyringsfunktionen har de nødvendige ressourcer, at bestyrelsen får den nødvendige rapportering, og at selskabet har en effektiv risikostyringsfunktion. Selskabets bestyrelse fik endvidere påbud om at fastsætte en politik for operationelle risici.

 

 

 

Senest opdateret 17-08-2017