Redegørelse for inspektion i DLR Kredit A/S

10-08-2017

 

Indledning

Inspektionen vedrørte DLR’s løbende overvågning af overholdelse af lånegrænserne. Den omfattede en gennemgang af instituttets metode til overvågning af lånets placering i forhold til ejendommens værdi og beregning af supplerende sikkerhed, herunder forretningsgange på området. Desuden blev instituttets overvågning kontrolleret ved gennemgang af en stikprøve på 60 sager, som var fordelt på forskellige ejendomssegmenter.

 

Inspektionen omfattede en gennemgang af bl.a. bestyrelsens forretningsorden, instruks til direktionen, kreditpolitikker, kreditinstrukser og forretningsgange, politikker og diverse ledelsesrapporteringer knyttet til disse.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at DLR på nuværende tidspunkt har en model for løbende overvågning af overholdelse af lånegrænserne, som sammenholdt med den faktisk stillede supplerende sikkerhed sikrer en betryggende sikkerhedsmæssig overdækning i forhold til de udstedte særligt dækkede obligationer (SDO). Finanstilsynet bemærkede i den forbindelse, at det er væsentligt fortsat at fastholde en tilstrækkeligt høj overdækning med den valgte opgørelsesfrekvens.

 

DLR har løbende opgjort udnyttelsen af grænser for maksimalt omfang af eksponeringer mod finansielle modparter i dækningsgrundlaget for udstedte obligationer forkert – uden dog at overtræde disse. DLR fik påbud om at rette op på dette.

 

Gennemgangen af de øvrige områder har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner. Finanstilsynet fremhæver dog, at DLR ved ændringer i kompleksiteten i instituttets forretning bør overveje, om den valgte organisering, hvor den risikoansvarlige tillige er complianceansvarlig, fortsat overholder ledelsesbekendtgørelsen.

 

 

Senest opdateret 10-08-2017