Redegørelse om inspektion i Sparekassen Djursland

25-04-2017

Finanstilsynet var i december 2016 og januar 2017 på inspektion i Spare-kassen Djursland

 

Indledning

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor Finans-tilsynet gennemgik de væsentligste risikoområder ud fra en risikobaseret tilgang.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Sparekassens primære markedsområde er Djursland. Sparekassens udlån til privatkunder er på ca. 63 pct. mod gennemsnitligt 54 pct. i andre gruppe 3-institutter.

 

Den største enkeltbranche er landbrug, som tegner sig for 10,1 pct. af det samlede udlån. Den tilsvarende andel for gennemsnittet af gruppe 3-institutter er til sammenligning 9,2 pct.

 

Selvom sparekassen har øget sit kapitalgrundlag siden seneste inspektion i 2015, er den egentlige kernekapital på 13,8 pct. fortsat lavere end gennemsnittet for gruppe 3-institutter, som opgjort ultimo september 2016 var 15,7 pct.

 

Finanstilsynet gennemgik størstedelen af sparekassens udlån over 2 pct. af kapitalgrundlaget og alle udlån til bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Derudover gennemgik Finanstilsynet stikprøver med 49 erhvervsudlån og 100 privatkundeudlån, alle under 2 pct. af kapitalgrundlaget. I alt blev der gennemgået 194 udlån svarende til ca. 32 pct. af det samlede udlån.

 

Sparekassens kreditstyring har fortsat væsentlige mangler, særligt i form af fejlagtig klassifikation af kunderne og manglende konstatering af objektiv indikation for værdiforringelse (OIV).

 

Finanstilsynet nedklassificerede 40 udlån blandt alle de gennemgåede udlån, idet knapt 25 pct. af udlånene i stikprøverne blev nedklassificeret mindst ét trin. Dette er et meget højt tal, og sparekassen fik påbud om at risikoklassificere kunderne korrekt, herunder sikre at der konstateres OIV.

 

Gennemgangen medførte et samlet behov for nye nedskrivninger på ca. 5,8 mio. kr., primært på privatkundeudlån.

 

Sparekassen fik påbud om at gennemgå mindst 20 tilfældigt udvalgte erhvervsudlån under 2 pct. af kapitalgrundlaget for at vurdere, om der er udlån i OIV, som ikke er identificeret endnu.

 

Sparekassen fik også påbud om at foretage tilpasninger i kreditpolitikken, herunder at tilpasse den regelmæssige rapportering til bestyrelsen om efterlevelsen af kreditpolitikken i forhold til afvigelser og fravigelser.

 

Finanstilsynet gav endvidere påbud om at regulere værdien på tre af sparekassens egne ejendomme med ca. 4,8 mio. kr., idet disse var værdiansat for højt.

 

Sparekassen havde ultimo 2016 opgjort sit individuelle solvensbehov til 10,9 pct., mens kapitalgrundlaget var opgjort til 17 pct.

 

Finanstilsynet fandt ikke anledning til at fastsætte et højere solvensbehov for sparekassen, idet niveauet vurderes tilstrækkeligt til at dække de aktuelle risici. Dog skal sparekassen foretage enkelte justeringer i beregningen af tillægget til kunder med finansielle problemer samt sikre en mere underbygget og overskuelig præsentation af solvensbehovet til brug for bestyrelsens uafhængige vurdering heraf.

 

Senest opdateret 25-04-2017