Redegørelse om inspektion i Leasing Fyn Bank A/S

24-11-2016

Finanstilsynet var i august 2016 på inspektion i Leasing Fyn Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse. Bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Banken har en forretningsmodel med enkle produkter, men med komplekse strukturer i forhold til ejerselskaberne. Produktudbuddet består af leasing- og factoring-løsninger til små og mellemstore virksomheder samt i mindre omfang billeasing til private kunder. Markedsområdet er hele Danmark.

 

Det komplekse ved bankens forretningsmodel består i, at bankens forretning også omfatter bankens tre ejerselskaber, idet leasingkontrakterne i vidt omfang videresælges til et af de tre ejerselskaber. Indtjeningen på denne del generes således primært ved administrationsindtægter fra de tre ejerselskaber. Funding af banken sker hovedsageligt fra ejerselskabernes ejere (Middelfart Sparekasse, Fynske Bank A/S og Sparekassen Sjælland-Fyn A/S).

 

I forhold til institutter af samme størrelse har banken en høj eksponering mod erhvervskunder, og især er eksponeringen indenfor landbrug høj. Eksponeringen sker i form af leasing. Bankens udlån mod landbrug er på 32,3 pct., mod 9,8 pct. i institutter af samme størrelse.

 

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen 44 af bankens største udlån. Der blev i alt gennemgået udlån for ca. 109 mio. kr. svarende til ca. 40 pct. af bankens samlede udlånsmasse. Derudover blev samtlige udlån til bestyrelsen og direktionen gennemgået. Udlånenes bonitet var ikke god, men der var til gengæld en høj grad af sikkerhedsmæssig afdækning for udlånene. Finanstilsynet fandt på baggrund af gennemgangen behov for nedskrivning på et udlån for i alt 872.000 kr.

 

Banken modtog påbud om at sikre en fyldestgørende dokumentation for koncerninterne transaktioner.

 

Banken modtog påbud om, at risiko- og compliance-arbejdet skal styrkes.

 

Banken modtog et påbud om at tilrette mangler og upræcise formuleringer i kreditpolitikken.

 

Banken havde ultimo juni 2016 opgjort sit individuelle solvensbehov til 27,4 pct., mens solvensen var opgjort til 34,6 pct. Finanstilsynet fandt på baggrund af undersøgelsen ikke anledning til at fastsætte et højere solvenskrav.

 

Senest opdateret 24-11-2016