Redegørelse om inspektion i Klim Sparekasse

02-12-2016

Finanstilsynet var i august 2016 på inspektion i Klim Sparekasse

 

Indledning

Finanstilsynet var i august 2016 på inspektion i Klim Sparekasse. Alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Klim Sparekasses forretningsmodel er at modtage indlån og yde udlån samt at investere de modtagne indlån i noterede værdipapirer. Sparekassens kunder er hovedsageligt private og mindre erhvervsdrivende i Nordvestjylland. Sparekassen har desuden kunder i Aalborg, Aarhus og København, hvoraf de fleste har tilknytning til lokalområdet. Geografisk spænder sparekassen dog over et større område end sammenlignelige institutter.

 

Fordelingen af udlån er henholdsvis ca. 62 pct. privatkunder og 38 pct. erhvervskunder. Sparekassens største branche er landbrug og fiskeri med 12 pct. af de samlede udlån og garantier. Udlånet er hovedsageligt givet til aktiviteterne omkring fiskeriet ved Thorup Strand samt til finansiering af mindre fritidslandbrug.

 

Finanstilsynet gennemgik de 60 største udlån, svarene til alle udlån over 2 pct. af sparekassens kapitalgrundlag. Der blev i alt gennemgået udlån for 116 mio. kr., svarende til 41 pct. af den samlede udlånsmasse. Finanstilsynet vurderede i 7 tilfælde, at kunderne havde en højere risiko end sparekassen selv havde vurderet. Finanstilsynet fandt yderligere nedskrivninger for i alt 822.000 kr.

 

Sparekassen modtog et påbud om at opgøre alle oplysninger til korrekt risikovurdering af kunderne samt et påbud om bedre rapportering på kreditområdet.

 

Sparekassen modtog endvidere enkelte påbud om forbedring af bestyrelsens arbejde samt tilretning af uklarheder og uoverensstemmelser i retningslinjerne på markedsrisiko- og likviditetsområdet.

 

En stor andel af sparekassens likviditet er placeret i obligationer, hvilket giver en højere renterisiko end tilsvarende institutter. Renterisikoen udgjorde ultimo juni 2016 således 2,7 pct. mod et gennemsnit for tilsvarende institutter på 1,4 pct.

 

Sparekassen havde ultimo juni 2016 opgjort sit individuelle solvensbehov til 10,8 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 21,1 pct. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt til at dække sparekassens risici.

 

 

 

Senest opdateret 02-12-2016