Redegørelse om inspektion i Sparekassen Fyn af 1846 A/S

02-10-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2014 på inspektion i Sparekassen Fyn af 1846 A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen har en del store ejendomsrelaterede engagementer uden for det fynske markedsområde, hvoraf en høj andel er nødlidende. Den høje andel af ejendomsrelaterede udlån blandt de store udlån medfører, at sparekassen er sårbar over for en negativ udvikling på ejendomsmarkedet. Samtidig lægger den høje andel af nødlidende ejendomsudlån pres på indtjeningen.

Sparekassen har i væsentligt omfang baseret sin funding på højtforrentede indlån, hvilket også forventes at medvirke til at presse indtjeningen i de kommende år. Basisindtjeningen er væsentlig mindre end i sammenlignelige institutter.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen i alt 192 udlån bestående af de 36 største udlån, udvalgte stikprøver samt alle udlån til direktion og bestyrelse, i alt svarende til 48 pct. af sparekassens samlede udlånseksponering.

Andelen af store udlån med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) er fortsat høj, selv om den er faldet fra 69 pct. ved Finanstilsynets inspektion i 2012 til nu 56 pct. Blandt de store udlån fandt Finanstilsynet ikke væsentlige mernedskrivninger.

Finanstilsynet gav påbud om nye nedskrivninger på 17,6 mio. kr. blandt mindre udlån, som sparekassen selv havde kategoriseret som svage eller med OIV, men uden nedskrivninger. Finanstilsynet fandt således nye nedskrivninger i 8 ud af en stikprøve på 40 udlån. Sparekassen har udgiftsført de fundne mernedskrivninger i regnskabet for 1. halvår 2014.

Sparekassen fik på kreditområdet bl.a. påbud om at styrke rapporteringen og om at tilrette forretningsgange for bonitetsvurderinger, da sparekassens kriterier for, hvornår der er OIV på et udlån, på områder var forkerte og ledte til fejlkategoriseringer.

Der blev givet påbud om at den interne revision i revisionsprotokollaterne til bestyrelsen klart skal gøre opmærksom på, når revisionen har væsentlige kritiske bemærkninger, herunder til bonitetsvurderinger og nedskrivninger af udlån. 

Finanstilsynet gav påbud om, at arbejdet i sparekassens risikostyringsfunktion og compliancefunktion skal styrkes. Blandt andet var årsplanen for complianceopgaver ikke fuldt ud gennemført i 2012 og 2013.

Banken havde pr. 30. juni 2014 opgjort solvensbehovet til 10,6 pct. Finanstilsynet vurderede på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet var tilstrækkeligt.

Sparekassen fik imidlertid påbud om at ændre solvensbehovsopgørelsen på en række områder. Sparekassen havde blandt andet ikke opgjort koncentrationsrisici korrekt i forhold til Finanstilsynets solvensbehovsvejledning, hvorfor tillægget til solvensbehovet i forhold hertil var for lavt.

Sparekassen fik endvidere en række påbud vedrørende udformningen af bestyrelsens instruks til direktionen, på markedsrisiko- og likviditetsrisikoområdet samt vedrørende et koncernforhold, idet sparekassen uden tilladelse fra Finanstilsynet, jf. § 182 i lov om finansiel virksomhed, stillede en likviditetsfacilitet til moderselskabet Sparekassen Sjælland.

 

Senest opdateret 02-10-2014