Redegørelse om inspektion i Pensionskassen for Teknikum- og diplomingeniører (ISP)

02-07-2014

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i januar 2014 på inspektion i Pensionskassen for Teknikum- og diplomingeniører (herefter ISP).

På inspektionen blev pensionskassens væsentligste områder gennemgået med fokus på pensionskassens forretningsmodel og med størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. ledelse og organisation, forsikringsforretning, investeringer, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov og outsourcing.

2. Sammenfatning og risikovurdering

ISP administrerer pensionsordninger for omkring 11.500 medlemmer, hvoraf hovedparten har et markedsrenteprodukt uden tilknyttet garanti. Derudover har pensionskassen et markedsrenteprodukt for medlemmer over 55 år (Seniorordningen) med garanti for renten, og et gennemsnitsrenteprodukt med ydelsesgaranti, hvor grundlagsrenterne ligger mellem 1,25 og 4,25 pct. Pensionskassen har outsourcet størstedelen af administrationen til AP Pension med virkning fra 1. juli 2013.

Finanstilsynet gennemgik forsikringsområdet med særligt fokus på anvendte levetidsforudsætninger og rimelighed. Pensionskassen fik påbud om at anmelde dødeligheder for gennemsnitsrentebestanden svarende til det bedst mulige skøn for hele pensionskassens bestand, så det sikres, at pensionskassens hensættelser er tilstrækkelige. Finanstilsynet vurderer således, at pensionskassen ikke i tilstrækkelig grad har løftet, at dødeligheden er forskellig for medlemmer med markedsrente- og gennemsnitsrenteprodukter.

ISP fik ligeledes påbud om at sikre, at det anmeldte grundlag er baseret på betryggende levetidsforudsætninger, når medlemmernes ydelser forøges som følge af præmiestigninger eller bonustilskrivninger. Endvidere gav Finanstilsynet en risikooplysning, idet de dødelighedsforudsætninger, der anvendes i udbetalingsgrundlaget i forhold til markedsrentebestanden, medfører en ikke uvæsentlig risiko for nedsættelse af pensionsydelserne.

Medlemmer, der har produktet Seniorordningen, har betalt op til 15 pct. af det oprindelige indskud og bidrag til egenkapitalen som betaling for garantien. Finanstilsynet vurderer, at dette niveau for egenkapitalbetaling er urimeligt, uanset hensigten om senere at udbetale tillæg ved medlemmernes pensionering. På den baggrund fik pensionskassen påbud om at tilbageføre de midler, der er indbetalt for meget til egenkapitalen, til medlemmerne. 

Pensionskassen opkræver ikke risikoforrentning til egenkapitalen fra de gennemsnitsrenteprodukter, der har ydelsesgaranti. Finanstilsynet vurderer, at en risikoforrentning på 0 pct. ikke er rimelig i forhold til den risiko, der påhviler egenkapitalen. Pensionskassen fik derfor påbud om at anmelde en rimelig risikoforrentning.

På investeringsområdet blev der givet påbud om at fastsætte utvetydige grænser for risiko i forhold til hvilke aktiver, der kan investeres i, og for omfanget af anvendelse af rentederivater. Der blev endvidere givet påbud om fastsættelse af tilstrækkelige retningslinjer for koncentrationsrisiko. Finanstilsynet gav derudover påbud til bestyrelsen om at sikre, at der sker løbende rapportering om overholdelse og udnyttelse af samtlige grænser for risikotagning. Endelig fik pensionskassen påbud om at sikre, at der på investeringsområdet foretages kontrol af alle væsentlige risikobehæftede opgaver.

ISPs løbende pensionsudbetalinger overstiger indbetalingerne, hvilket medfører et relativt stort løbende negativt cash flow. Finanstilsynet vurderer, at det negative cash flow stiller krav til omsætteligheden af investeringsporteføljen, og gav som følge heraf en risikooplysning om, at bestyrelsen bør have fokus på dette forhold, både som hidtil på kort sigt, men også på længere sigt. Pensionskassen skal endvidere redegøre for risikoen forbundet med det negative cash flow.

ISPs gennemsnitlige investeringsafkast for gennemsnitsrentebestanden er over de seneste 5 år lavere end i sammenlignelige virksomheder. Pensionskassen skal på den baggrund og som følge af den solvensmæssige effekt af inspektionens reaktioner samt likviditetsbehovet, som begrænser de investeringsmæssige muligheder, redegøre for pensionskassens strategi for at opnå bedst muligt afkast under hensyntagen til risici.

Finanstilsynet gav i forhold til pensionskassens håndtering af registrerede aktiver en række påbud, herunder i forhold til fastsættelse af tilstrækkelige overvågningsprocedurer og sikring af, at overdækningen i registreret ikke bliver uforholdsmæssig stor.

Pensionskassen kunne januar 2014 i forbindelse med Finanstilsynets inspektion ikke opgøre det individuelle solvensbehov efter de nye regler herfor. Finanstilsynet gav derfor under inspektionen pensionskassen påbud om at opgøre det individuelle solvensbehov efter gældende lovgivning januar 2014. Finanstilsynet påtalte endvidere, at ledelsen ved overgangen pr. 1. januar 2014 ikke havde sikret sig tilstrækkelig risikostyring og klarhed over den solvensmæssige situation. Påtalen faldt med baggrund i, at pensionskassen ultimo 2013 / primo 2014 i forbindelse med overgangen befandt sig i en situation, hvor den solvensmæssige overdækning var relativt lav, samtidig med, at der var usikkerhed forbundet med opgørelsen. Finanstilsynet finder det i den forbindelse kritisabelt, at hverken bestyrelse eller direktion var i besiddelse af et tilstrækkeligt klart grundlag til at vurdere, om påtænkte og iværksatte risikoreducerende tiltag var tilstrækkelige til at sikre overholdelse af det gældende solvenskrav ved overgangen til ny metode.

Finanstilsynet gav endvidere påbud om at fastlægge mere konkrete procedurer for overvågning mellem de foretagne, ordinære solvensopgørelser, ligesom pensionskassen fik påbud om at foretage løbende følsomhedsanalyser for alle væsentlige risici.  

Pensionskassen indgik i 2013 en aftale med AP Pension om et samarbejde, der omfatter driften af pensionskassen. Finanstilsynet vurderer, at pensionskassen ved aftalens indgåelse ikke havde sikret sig et tilstrækkeligt klart aftalegrundlag. Finanstilsynet gav en risikooplysning om, at den foreliggende aftales beskrivelse af de omfattede ydelser sammenholdt med omfanget af de outsourcede opgaver udgør en risiko for, at pensionskassen havner i en situation, hvor det ikke står klart, i hvilket omfang pensionskassen vil kunne få opgaver løst inden for aftalens rammer.

Finanstilsynet finder endvidere, at manglende stillingtagen til bl.a. kontrolprocedurer og rapportering bevirker, at pensionskassen er udsat for en forøget risiko for ikke at modtage leverancer, der modsvarer pensionskassens ønsker. Med henblik på at sikre, at der foregår en mere aktiv styring af de outsourcede aktiviteter fra bestyrelsens side, gav Finanstilsynet påbud om at udarbejde interne retningslinjer for outsourcing.

Der blev herudover givet påbud om at justere politik for operationelle risici samt at fastsætte tilstrækkelige tiltag, som kan iværksættes ved nøglemedarbejderes fratrædelse.

Finanstilsynet oplyste i januar 2013 pensionskassen om, at pensionskassens bestyrelse efter Finanstilsynets opfattelse ikke havde tilstrækkelige kollektive kompetencer. Pensionskassen fik en risikooplysning, idet der fortsat ikke er foretaget de nødvendige tiltag for at styrke de kollektive kompetencer i bestyrelsen, så den lever op til kravene om, at der mindst skal være to medlemmer af bestyrelsen, der sammen kan løfte kompetencekravene for den samlede bestyrelse på de centrale risikoområder forsikring og investering.

ISP har 1. kvartal 2014 opgjort pensionskassens kapitalbehov til 578 mio. kr., således at pensionskassens solvensgrad var på 1,31.

 

Senest opdateret 02-07-2014