Redegørelse om inspektion i Søby-Skader-Halling Sparekasse (privatkunder)

21-05-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i marts 2013 på inspektion i Søby-Skader-Halling Sparekasse. Inspektionen var en funktionsundersøgelse af risikoen ved sparekassens udlån til privatkunder og kreditstyringen på området. Inspektionen var et led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i andre mindre institutter.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen en stikprøve på 48 udlånsengagementer på mindst 100.000 kr.

Sparekassen manglede i 3 tilfælde, at konstatere, at der var indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Det svarer til 6,2 pct. af de gennemgåede engagementer.

Der var i alt 7 engagementer med OIV i stikprøven. Finanstilsynet gav sparekassen påbud om at sikre, at den konstaterer OIV efter reglerne, så der i tide bliver vurderet et eventuelt nedskrivningsbehov.

Finanstilsynet fandt nedskrivninger på gennemgangen, der opregnet udgør ca. 2 mio. kr. Henset til den usikkerhed som der er med den begrænsede stikprøve, vurderede Finanstilsynet, at der ikke var grundlag for at forhøje sparekassens samlede nedskrivninger i andet end 2 konkrete tilfælde.

Finanstilsynet vurderede, at sparekassens klassifikation i forhold til rangordningen af kunderne i en del tilfælde (25 pct.) ikke var retvisende. Det skal særligt bemærkes, at 15 pct. af kunderne i stikprøven manglede at blive klassificeret som svage. Forkert klassifikation af kunderne indebærer en risiko for, at kreditstyringen bliver mangelfuld, at ledelsesinformationen ikke bliver retvisende, og at det opgjorte solvensbehov bliver forkert. Sparekassen fik påbud om at sikre, at svage kunder skal klassificeres.

Sparekassen fik endvidere påbud om, at der skal lægges en strategi for svage kunder, og at forretningsgangen skal tilrettes til den kvartalsvise gennemgang af engagementer.

Finanstilsynet gav sparekassen påbud om at udarbejde en forretningsgang for nedskrivninger.

Andelen af kunder med væsentlige svaghedstegn og kunder med OIV udgjorde 25 pct. Boniteten af kunderne ligger gennemsnitligt i forhold til de øvrige undersøgte institutter.

Sparekassen har et minimumskapitalkrav på ca. 27 mio. kr. og har som følge heraf opgjort det individuelle solvensbehov pr. 31. december 2012 til 19,1 pct. Den faktiske solvens pr. 31. december 2012 var 25,9 pct.

Inspektionen har ikke omfattet en gennemgang af sparekassens samlede solvensbehov. Finanstilsynet forventer, at sparekassen forholder sig til inspektionens konklusioner ved næste opgørelse af solvensbehovet, herunder at der i solvensbehovet skal tages højde for de på undersøgelsen identificerede engagementer, der overstiger 2 pct. af basiskapitalen, og som udviser væsentlige svaghedstegn, eller som er omfattet af OIV.

 

Senest opdateret 21-05-2013