Redegørelse om inspektion i Banque Internationale à Luxembourg Bank Danmark A/S

02-01-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2012 på inspektion i Banque Internationale à Luxembourg Bank Danmark A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bestyrelsens og direktionens opgavevaretagelse samt bankens forretningsmodel, herunder bankens strategi, politikker og retningslinjer. I forbindelse med gennemgangen af kreditområdet gennemgik Finanstilsynet særligt bankens udlån til finansiering af fast ejendom samt bankens håndtering heraf. Finanstilsynet gennemgik desuden bankens organisation, herunder bankens kreditorganisation.

Sammenfatning og risikovurdering

Banken tilbyder private banking i form af rådgivning og formueforvaltning til navnlig kunder i Danmark og Sverige. Bankens udlånsportefølje består hovedsageligt af investeringskreditter, hvor der ligger værdipapirer til sikkerhed, samt udlån med sikkerhed i fast ejendom. Investeringskreditterne udgør fortsat størstedelen af bankens udlånsportefølje, men det fremgik på inspektionen, at banken også har ydet lån til finansiering af fast ejendom i et for banken ikke ubetydeligt omfang.

Banken har haft underskud siden 2009 og forventer også underskud i 2012. Det er Finanstilsynets vurdering, at bankens forretningsmodel i sin nuværende form er uholdbar, og at banken kun kan fortsætte på grund af den finansiering, som banken får fra bankens moderselskab. Forretningsmodellen vil også fortsat være udfordret af de generelle markedsbetingelser for private banking området, herunder særligt den store konkurrence på området. Finanstilsynet gav banken en risikooplysning herom. Desuden gav Finanstilsynet banken et påbud i henhold til § 349 i lov om finansiel virksomhed om, at bankens ledelse skal lade udarbejde en redegørelse for bankens økonomiske stilling og fremtidsudsigter, idet der er grund til at antage, at den økonomiske situation er sådan, at banken kan få problemer i fremtiden.
Det er endvidere Finanstilsynets vurdering, at banken har bevilliget udlån til finansiering af fast ejendom i tilfælde, der ligger uden for den kreditpolitik, der er vedtaget af bankens bestyrelse. Det er samtidig Finanstilsynets vurdering, at bankens kreditorganisation ikke er tilstrækkelig i forhold til de kreditrisici, som banken påtager sig ved lån til ejendomsfinansiering, og at bankens styring af udlånene til ejendomsfinansiering er mangelfuld.

Inspektionen gav således anledning til en række påbud på kreditområdet. Blandt andet gav Finanstilsynet banken et påbud om, at der skal være overensstemmelse mellem bankens praksis for bevilling af udlån til ejendomsfinansiering og bankens politik herfor, et påbud om opfølgning på betydelige og svage engagementer samt et påbud om, at kreditafdelingen skal være passende bemandet, herunder en risikooplysning om, at udlån til ejendomsfinansiering kræver særlige kompetencer.

Banken fik også en risikooplysning om, at afhængigheden af nøglemedarbejdere på mange områder sammen med en høj personaleomsætning udgør en stor risiko i forhold til en betryggende opgavevaretagelse og i forhold til fastholdelse af kundegrundlaget.

Finanstilsynets gennemgang af udvalgte udlån til ejendomsfinansiering gav anledning til en nedskrivning på en enkelt kunde på ca. 1 mio. kr., som banken har taget i halvårsregnskabet 2012, samt en risikooplysning vedrørende et konkret udlån til ejendomsfinansiering.

Gennemgangen af solvensbehovsopgørelsen gav anledning til et påbud om, at banken skal stressteste konsekvenserne af en renteændring eller en ændring i de valutaer, som banken yder lån i, for kundernes muligheder for at betale renter og afdrag på lånene.

Ud over ovenstående gav inspektionen anledning til flere påbud og en påtale vedrørende administrative forhold.

Banken har opgjort solvensbehovet pr. 30. juni 2012 til 10,0 procent mod en faktisk solvens på 12,8 procent. På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 02-01-2013