Redegørelse om inspektion i Refsnæs Sparekasse

10-12-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i november 2013 på inspektion i Refsnæs Sparekasse. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering.

Sparekassens forretningsmodel er traditionel sparekassevirksomhed med ind- og udlån til private og små erhvervsdrivende. Udlån til privatkunder udgør ca. 86 pct. af de samlede udlån og garantier.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen sparekassens 46 største udlåns-engagementer, svarende til ca. 90 pct. af de samlede udlånsengagementer, herunder blev samtlige engagementer med sparekassens bestyrelse gen-nemgået.

Sparekassens primære virkeområde er Kalundborg området. Sparekassen har dog enkelte kunder fra Fyn. Sparekassen fik en risikooplysning om, at det kræver særlig risikostyring, når en lille lokal sparekasse bevæger sig uden for sit primære virkeområde.

Sparekassen fik et påbud om, at kreditpolitikken skal indeholde stillingtagen til, hvilken maksimal eksponering sparekassen vil have udenfor nærområ-det.

Sparekassens basisindtjening er negativ, fordi sparekassens indtjening på overskudslikviditeten er faldet. Finanstilsynet har tidligere bedt sparekassen om en redegørelse herom. Sparekassen har på den baggrund udarbejdet en strategi, der indebærer, at rente- og gebyrindtægter fremover skal stige som følge af øget rentemarginal og stigende udlån. Sparekassen har fået en risikooplysning om, at sparekassens lave basisindtjening ikke kan absorbere fremtidige tab.

Finanstilsynet har påbudt sparekassen at foretage yderligere nedskrivninger på 118.000 kr. fordelt på to engagementer.

Finanstilsynet vurderer, at sparekassen generelt har udarbejdet de relevan-te politikker mv. som lovgivningen kræver.

Finanstilsynet vurderer dog, at sparekassen skal tilpasse en række af disse styringsdokumenter, således at disse i højere grad svarer til de faktiske forhold og dermed i højere grad er anvendelige for sparekassen.

Sparekassen har ultimo juni 2013 indberettet et individuelt solvensbehov på 16,2 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 25,4 pct. Finanstilsynet har i forbindelse med inspektionen vurderet solvensbehovet og har ingen bemærkninger til det opgjorte solvensbehov.

 

Senest opdateret 10-12-2013