Redegørelse om inspektion i Nørrejyllands Gensidige Søforsikringsforening

20-09-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i juni 2012 på inspektion i Nørrejyllands Gensidige Søforsikringsforening (NGSF).

Inspektionen var en opfølgning på undersøgelsen i 2010 med fokus på følgende områder:

  • Selskabets forretningsmodel
  • Bestyrelsens arbejde
  • Forsikringsmæssige hensættelser og registrerede aktiver
  • Investeringsområdet og kapitalparathed

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet fandt på inspektionen i 2010, at en lang række væsentlige forhold hos selskabet ikke fungerede tilfredsstillende og påbød selskabet at udarbejde en redegørelse for hvilke tiltag, selskabet ville foretage for at kunne opretholde tilladelsen. Selskabet har efterfølgende gennemført de væsentligste dele heraf.

Nørrejyllands Søforsikringsforening har en enkel forretningsmodel koncentreret om at tegne kasko og ansvar på skibe.

Antallet af forsikrede skibe er halveret siden 2006, og selskabet har derfor overvejelser om at udvide forretningsområdet geografisk. Da selskabets solvensoverdækning er begrænset, understregede Finanstilsynet risikoen ved selskabets vækststrategi.

Finanstilsynet har kunnet konstatere, at selskabets bestyrelse ikke vurderer sine kvalifikationer i relation til samtlige nødvendige kompetencer. Selskabet har derfor fået et påbud om at gøre dette.

Finanstilsynet har endvidere givet selskabet påbud om, at foretage en tættere overvågning og løbende ajourføring af de registrerede aktiver, som dækker de forsikringsmæssige hensættelser.

Endeligt har selskabet fået påbud om at gøre kapitalnødplanen operationel.
 
Lovens krav til selskabets tilstrækkelige basiskapital er 19,6 mio. kr. Den faktiske basiskapital pr. 31. marts 2012 var 25,4 mio. kr., således at selskabet havde en solvensdækning på 1,3. Finanstilsynet vurderer, at forsikringstagernes interesser ikke er i fare, men at der er en stor risiko for, at selskabet ikke kan opfylde lovens solvenskrav.

Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabet ikke er Solvens II parat. Finanstilsynet vil derfor nøje følge selskabets forberedelse mod Solvens II.

Senest opdateret 27-09-2012