Redegørelse for inspektion i NÆR-BRAND Forsikring G/S

28-09-2012

1. Indledning 

Finanstilsynet var i august 2012 på inspektion i NÆR-BRAND Forsikring G/S.

På inspektionen blev alle selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Finanstilsynet gennemgik på inspektionen således bl.a. selskabets ledelse og organisation, forsikringsforretning, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov og revision.

2. Sammenfatning og risikovurdering

NÆR-BRAND Forsikring G/S har en forretningsmodel, der består i at tegne brandforsikringer til landbrug og private i nogle nærmere angivne postnumre i Midt- og Vestjylland samt på Lolland og Falster i co-assurance med Topdanmark Forsikring A/S, som varetager tegning, skadesbehandling og udbetaling af erstatninger. Det er et centralt led i forretningsmodellen, at kunder, der aktivt forebygger og bekæmper brandskader, belønnes med en årlig bonus.

Finanstilsynet har påbudt bestyrelsen mindst en gang om året at kvantificere nogle af de væsentlige risici, som virksomheden er eller vil blive udsat for, og som sammen med andre væsentlige risici indgår i opgørelsen af det individuelle solvensbehov.

Finanstilsynet har endvidere påbudt bestyrelsen i forbindelse med opgørelsen af de registrerede aktiver at foretage et begrundet skøn over, hvor stor overdækningen skal være i forhold til de samlede hensættelser. Finanstilsynet gav selskabet påbud om at ændre retningslinjen om registrerede aktiver, så direktøren ikke både fører og kontrollerer registret.

Finanstilsynet har påbudt selskabet at udarbejde en forretningsgang med henblik på at sikre at grænserne i investeringspolitikken overholdes. Bestyrelsen skal desuden udvide investeringspolitikken til at omfatte risikomål og sammenligningsgrundlag (benchmarks).

NÆR-BRAND Forsikring G/S har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 2. kvartal 2012 til 8,6 mio. kr. Minimumskapitalkravet for selskabet er 17,25 mio. kr. Basiskapitalen udgør 112,9 mio. kr. pr. 2. kvartal, hvilket medfører at selskabet har en betydelig overdækning.

NÆR-BRAND Forsikring G/S bliver ikke omfattet af Solvens II regelsættet.

Senest opdateret 28-09-2012