Redegørelse om inspektion i Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S

21-09-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i maj 2012 på inspektion i Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S.

Inspektionen var en undersøgelse med fokus på følgende områder:

  • Selskabets forretningsmodel
  • Bestyrelsens arbejde
  • Forsikringsmæssige hensættelser og registrerede aktiver
  • Investeringsområdet

2. Sammenfatning og risikovurdering

Kongeriget Danmarks Hesteforsikrings forretningsmodel er karakteriseret ved, at selskabet kun tilbyder livs-, uanvendeligheds- samt sygeforsikringer til heste. Selskabet har valgt at outsource it og investeringsområdet. Selskabet benytter ikke reassurance.

Præmieudviklingen er faldet betydeligt siden 2009, og som følge af det vigende forretningsgrundlag har selskabet igangsat en række tiltag for at vende udviklingen. Finanstilsynet har understreget vigtigheden af et fortsat fokus på forretningsmodellens udvikling.

Finanstilsynet har påbudt selskabet fremover at opgøre det individuelle solvensbehov i henhold til reglerne, herunder mindst en gang årligt at identificere og kvantificere væsentlige risici, godkende de overordnede metoder og beslutte et sikkerhedsniveau for opgørelsen.

Derudover har Finanstilsynet givet selskabet påbud om, at der skal være overensstemmelse mellem de indberettede registrerede aktiver og den tilhørende revisorerklæring.

Finanstilsynet har endvidere påbudt selskabet at sikre, at bestyrelsesprotokollen fremover afspejler de førte drøftelser.

Selskabets basiskapital og solvenskrav er ultimo marts 2012 opgjort til 64,8 mio. kr. henholdsvis 17,1 mio. kr. svarende til en solvensgrad på 3,8.

Selskabet bliver ikke omfattet af Solvens II-regelsættet.

Senest opdateret 21-09-2012