Redegørelse om påtale til Flemløse Sparekasse for fejl i årsrapport for 2010 samt halvårsrapport for 2011

27-09-2012

 

Indledning

Finanstilsynet har som led i den løbende kontrol af finansielle virksomheders års- og halvårsrapporter foretaget regnskabskontrol af Flemløse Sparekasses årsrapport for 2010 og halvårsrapport for 2011.

Sammenfatning

Finanstilsynet konstaterede ved kontrollen to fejl i årsrapporten for 2010 og fire fejl i halvårsrapporten for 2011. Det vil sige fravigelser fra regnskabsreglerne, som Finanstilsynet umiddelbart vurderer, kan have betydning for regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger truffet på grundlag af årsrapport for 2010 og halvårsrapporten for 2011.

Da sparekassens offentliggørelse af årsrapporten for 2011 var nært forestående, accepterede Finanstilsynet, at fejlene i årsrapporten for 2010 blev rettet i årsrapporten for 2011.

Med hensyn til halvårsrapporten for 2011 er det Finanstilsynets vurdering, at antallet af fejl og fravigelser samt karakteren af disse samlet set indebærer, at halvårsrapporten er væsentligt fejlbehæftet, og at der er tale om fejl af en sådan karakter, at det ville være vanskeligt at give regnskabsbrugerne et overskueligt billede ved korrigerende / supplerende information. Derfor krævede Finanstilsynet, at sparekassen udarbejdede og offentliggjorde ny halvårsrapport for 2011.

Årsrapport 2010

Flemløse Sparekasse har ikke foretaget korrekt indregning af periodiserede gebyrer og stiftelsesprovisioner i årsrapporten for 2010.

Herudover giver årsrapportens ledelsesberetning ufuldstændige oplysninger om sparekassens andel af hæftelse på garantien overfor Det Private Beredskab til dækning af underskud i Finansiel Stabilitet A/S.

I årsrapport for 2011 har sparekassen foretaget periodisering og indregning af gebyrer for 2011 med sammenligningstal for 2010 og korrigerede hoved- og nøgletal for tidligere år. Årsrapporten for 2011 indeholder endvidere en korrigeret redegørelse af sparekassens betalinger og hæftelse overfor Det Private Beredskab til dækning af underskud i Finansiel Stabilitet A/S.

På denne baggrund skal Finanstilsynet påtale, at årsrapporten for 2010 indeholdt fejl.

Halvårsrapport 2011

Finanstilsynet har konstateret fire fejl ved regnskabskontrollen af sparekassens halvårsrapport for 2011.

Der mangler information om sammenligningstal til balancen pr. 31. december 2010. Dette fratager regnskabsbrugeren muligheden for alene ved brug af halvårsrapporten at foretage en direkte vurdering af periodens halvårsresultat sammenholdt med udviklingen i balancens aktiver og passiver for den tilsvarende periode.

Der mangler noteoplysninger i halvårsrapporten om nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i halvåret herunder separate oplysninger for henholdsvis individuelle og gruppevise nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. Der er tale om manglende noteoplysninger om en væsentlig post i sparekassens halvårsregnskab.
Det er alene sparekassens direktion, der har underskrevet ledelsespåtegningen i halvårsrapporten. Dette betyder, at regnskabsbrugeren ikke får oplyst, om bestyrelsen kan stå inde for, at halvårsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og giver et retvisende billede af sparekassens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling mv.

Endelig mangler der en opgørelse over bevægelser på egenkapitalen i halvårsrapporten. Der er tale om en manglende specifikation af en væsentlig bestanddel af halvårsrapporten.

Sparekassen har på sin hjemmeside offentliggjort en ny korrigeret halvårsrapport for 2011, dateret den 21. maj 2012.

På denne baggrund har sparekassen modtaget en påtale for fejlene i den oprindelige halvårsrapport for 2011.

 

 

Senest opdateret 27-09-2012