Redegørelse om inspektion i Carnegie Bank A/S

28-09-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet har i april 2012 været på inspektion i Carnegie Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse med fokus på bankens forretningsmodel og indtjening. Som følge af udviklingen i bankens enkelte forretningsområder i 2. kvartal 2012 har Finanstilsynet i august 2012 fulgt op herpå og taget hensyn hertil i risikovurderingen.

På inspektionen har Finanstilsynet gennemgået bankens overordnede organisation samt bankens forretningsområder for så vidt angår organisation, strategi og indtjening. Derudover har Finanstilsynet på inspektionen fulgt op på udviklingen i bevilligede investeringskreditter.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Banken er en investeringsbank med aktiviteter inden for områderne analyse og handel med navnlig danske og øvrige nordiske aktier, investment banking (rådgivning vedrørende køb og salg af virksomheder, privatiseringer og børsintroduktioner) og private banking (formuepleje og investeringsrådgivning).

Bankens udlån består navnlig af investeringskreditter med fuld sikkerhed i indlån eller værdipapirer. Kreditter og udlån er ikke et selvstændigt forretningsområde, men tilbydes kun i begrænset omfang og kun som et supplement til bankens ovennævnte forretningsområder. Finanstilsynets gennemgang af udviklingen i de bevilligede investeringskreditter bekræftede dette og gav ikke anledning til bemærkninger.

Bankens indtjening har været under pres de senere år, hvor banken har oplevet generelt lav aktivitet på alle forretningsområder. Som følge heraf har bankens ledelse de sidste to år foretaget en række tiltag for at styrke bankens forretningsområder og forventer som følge heraf – trods fortsatte svære markedsbetingelser – overskud for 2012 mod underskud i perioden 2008-2011 bortset fra 2010, hvor banken fik et nulresultat.

På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets vurdering, at flere af bankens forretningsområder fortsat er udfordret på profitabiliteten og at bankens samlede forretningsmodel fortsat vil være udfordret af de generelt svære markedsbetingelser for bankens forretningsområder, herunder særligt den store konkurrence på områderne.

Finanstilsynets gennemgang gav derfor anledning til en risikooplysning om, at de profitabilitetsmæssige udfordringer, banken har i flere af bankens forretningsområder, sammenholdt med de generelt svære markedsbetingelser for alle bankens forretningsområder udgør en risiko i forhold til holdbarheden af den samlede forretningsmodel. Finanstilsynets gennemgang gav ikke derudover anledning til væsentlige bemærkninger.

Banken har opgjort solvensbehovet pr. 30. juni 2012 til 12,0 procent mod en faktisk solvens på 45 procent. På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 28-09-2012