Redegørelse om inspektion i Svendborg Sparekasse A/S

01-10-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i juni 2012 på inspektion i Svendborg Sparekasse A/S.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse med hovedvægt på bestyrelsens og direktionens arbejde, kreditområdet samt opgørelse af solvensbehovet.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen beskriver i sin forretningsmodel, at sparekassen tilbyder alle relevante og konkurrencedygtige produkter og finansielle ydelser kombineret med kompetent rådgivning samt at tiltrække/fastholde loyale helkunder. Sparekassen har sit primære virke i Svendborg, Nyborg og på Langeland, og vil gerne fastholde og udbygge sin markedsandel i disse områder.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen i alt 27 engagementer bestående af 22 udvalgte engagementer over 6,4 mio. kr. samt en stikprøve på fem engagementer fra overtrækslisten. Derudover blev alle engagementer med direktionen og bestyrelsesmedlemmer gennemgået. De gennemgåede engagementer svarede til 36 pct. af sparekassens samlede udlånsmasse.

Finanstilsynet fandt objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 14 ud af 27 engagementer. I 5 af de store engagementer havde sparekassen ikke selv konstateret OIV. Finanstilsynet fandt et yderligere nedskrivningsbehov på ca. 10,2 mio. kr. på de gennemgåede engagementer.

Sparekassen fik en række påbud i relation til bestyrelsens og direktionens arbejde. I forbindelse med Finanstilsynets gennemgang af bestyrelsens forhandlingsprotokol kunne det bl.a. konstateres, at protokollen er mangelfuld i forhold til de drøftelser, der må antages at finde sted på møderne. Det er et krav, at drøftelserne fremgår af protokollen.

Finanstilsynet fandt endvidere, at direktøren i for stort omfang anvendte muligheden for på egen hånd at give kreditbevillinger i presserende tilfælde. Sparekassen fik derfor påbud om at nedbringe omfanget af presserende sager til et absolut minimum, da det påhviler bestyrelsen at bevilge usædvanlige og betydende engagementer.

Finanstilsynet vurderer, at kreditstyringen i sparekassen er under middel. Således havde sparekassen i en række tilfælde ikke oplysninger om aktuel drift og budgetter på kunderne, sparekassen anvendte i vid udstrækning gamle ejendomsvurderinger som dermed var for høje, ligesom sparekassen havde store og mange overtræk, flere af disse overtræk havde ligeledes en betydelig alder.

Finanstilsynet gav sparekassen en række påbud på kreditområdet, herunder at kreditpolitikken ikke tager tilstrækkelig højde for økonomisk forbundne udlånsengagementer. Finanstilsynet konstaterede i forbindelse med engagementsgennemgangen en række person- og ejersammenfald i tre af sparekassens engagementsgrupper, og har truffet afgørelse om, at række engagementer skal ses under et.

Sparekassen fik endvidere en række påbud vedrørende forretningsgange på kreditområdet.

Sparekassen havde ved udgangen af marts 2012 opgjort det individuelle solvensbehov til 10,9 pct., mens det ved udgangen af juni 2012 blev opgjort til 11,3 pct. Finanstilsynet har ikke på baggrund af inspektionen fundet grundlag for at kræve et højere solvensbehov. Den faktiske solvensprocent pr. 30. juni 2012 er efter de foretagne nedskrivninger opgjort til 22,4 pct.  

 

Senest opdateret 01-10-2012