Redegørelse for inspektion i Nordjyske Bank A/S

01-10-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i maj og juni 2012 på inspektion i Nordjyske Bank A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

2. Sammenfatning og risikovurdering

 Bankens forretningsmodel er grundlæggende traditionel ind- og udlånsvirksomhed i lokalområdet. Den umiddelbart største risiko er den store eksponering over for landbruget, der tegner sig for ca. 25 pct. af de samlede udlån. Banken har taget højde for de kendte risici. Landbrug er imidlertid et område, hvor der er risiko for yderligere nedskrivninger på trods af de aktuelle tegn på forbedringer i erhvervets driftsresultater.

Ud over landbrug er banken som hovedregel ikke involveret i særligt risikobehæftede engagementer. En del kunder har dog været finansieret i CHF. Langt de fleste lån i CHF er lukket ned, og på de resterende er der oprettet en stop-loss aftale med kunderne. Banken finansierer endvidere to store udenlandske landbrug. Bankens forretningsmodel er på visse områder uklar, bl.a. med hensyn til eksponering mod forskellige erhverv, hvilket betyder, at bankens risikoappetit ikke er klart afgrænset. Banken fik derfor et påbud om at præcisere og udbygge beskrivelsen af forretningsmodellen.

Nordjyske Bank A/S er kendetegnet ved igennem finanskrisen at have haft en positiv indtjening og har en gennemsnitlig solvensoverdækning i forhold til gruppe 3 pengeinstitutter. Bankens kapital er egentlig kernekapital.

Banken har en meget decentral kreditbevillingsstruktur og kreditstyring. Bevilling og kreditopfølgning sker for en stor del i de enkelte afdelinger eller filialer, og en del væsentlige beslutninger tages uden kreditafdelingens medvirken. Dette skaber en forøget risiko for uensartet kredithåndtering, hvilket banken fik en risikooplysning om.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen 295 engagementer, fordelt på de 55 største engagementer og 240 stikprøveengagementer. Derudover blev samtlige engagementer med bankens bestyrelse og direktion gennemgået.

De 55 største engagementer, hvoraf en stor del tilhører landbruget, udgør ca. 25 pct. af bankens udlån og garantier. Landbrugssektorens svagheder er afspejlet i boniteten af de største engagementer. 40 pct. af de 55 største engagementer har således objektiv indikation for værdiforringelse (OIV).

En overvejende del af bankens mindre og mellemstore kunder er med normal bonitet, men der findes ligeledes en forholdsvis betydelig andel af kunder her med svaghedstegn. Banken skal derfor have fokus på, at der også her er ikke uvæsentlige risici.

Finanstilsynet fandt, at en forholdsvis høj andel af engagementerne var fejl-kategoriseret i forhold til kreditrisikoen, og at banken ofte konstaterer OIV for sent. Banken fik påbud om at gennemgå udlånsporteføljen med henblik på at sikre korrekt kategorisering og afsætte den rette solvensreservation og det rette nedskrivningsniveau.

På baggrund af gennemgangen af de udvalgte engagementer konstaterede Finanstilsynet et behov for yderligere nedskrivninger på 41 mio. kr. Heraf har banken i 2. kvartal 2012 nedskrevet 25,8 mio. kr. Banken havde på de konkret gennemgåede engagementer foretaget de nødvendige nedskrivninger. Mernedskrivningerne skal således findes i den ikke gennemgåede portefølje, hvilket banken er i gang med.

Banken havde pr. 30. juni opgjort solvensbehov til 11,0 pct., mens den faktiske solvensprocent var 18,9 pct. Finanstilsynet vurderede på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet ikke var tilstrækkeligt til afdækning af bankens risici.

Banken har siden meddelt Finanstilsynet, at den pr. 30. september forventer at indberette et solvensbehov på 12,5 pct. Finanstilsynet vurderer, at dette solvensbehov er tilstrækkeligt.

Finanstilsynets gennemgang af en række andre områder, herunder bestyrelsens opgavevaretagelse, markedsrisikoområdet, likviditetsområdet, kreditområdet og koncernforhold, gav desuden anledning til påbud. Flere af påbuddene afspejler, at der skal ske en ajourføring af bankens skrevne rammer, regler og politikker, herunder forretningsgange.

 

Senest opdateret 01-10-2012