Redegørelse for inspektion i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

01-10-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i juni 2012 på inspektion i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets ledelse og organisation, forsikringsforretning, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov, og revision.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S (”Brandkassen”) er et gensidigt forsikringsselskab, der på nuværende tidspunkt har 240 medlemmer. Selskabet tegner indbo-, hus- og familieforsikring. Brandkassen har en samarbejdsaftale med Lokal Forsikring G/S, der varetager den daglige forsikringsdrift. Selskabets primære økonomiske aktivitet er investeringsvirksomhed.

Selskabet har ikke foretaget nytegning siden 2009, med undtagelse af 120 nye medlemmer i efteråret 2010. Dog afspejles forøgelsen af medlemmer ikke i selskabets bruttopræmier og antal forsikrede, idet selskabet har haft en nedgang i bruttopræmier på 18,9 % i perioden 2009-2011. Endvidere fandt Finanstilsynet ikke nogen dokumentation for, at beslutningen om forøgelsen har været forelagt den samlede bestyrelse.

I selskabets forretningsgang for opgørelse af det individuelle solvensbehov angives det, at der er revisor der foretager opgørelsen. I forbindelse med inspektionen oplyste selskabet, at det er selskabet selv der opgør solvensbehovet. Derfor har Finanstilsynet påbudt, at Brandkassen opdaterer sin forretningsgang for opgørelse af det individuelle solvensbehov, så denne er i overensstemmelse med de gældende regler og selskabets praksis.

Selskabets politik på investeringsområdet indeholder ikke konkrete mål og rammer for investeringerne, og politikken indeholder ingen mål og sammenligningsgrundlag til brug for vurdering af opnåede resultater. Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet, at politikken fremover skal indeholde konkrete mål og rammer, der afspejler bestyrelsens valg af risikoniveau. Endvidere skal politikken indeholde mål og sammenligningsgrundlag. Brandkassen er også påbudt, at opdatere deres retningslinjer og forretningsgang for de registrerede aktiver i overensstemmelse med de gældende regler, samt påbudt at bestyrelsen skal beslutte et begrundet skøn over overdækningen.

Selskabet har fået et påbud om, at bestyrelsesprotokollen fremover skal afspejle de førte drøftelser og væsentlige risikovurderinger. Ligeledes skal protokollen dokumentere, at selskabets bestyrelse identificerer og kvantificerer de væsentligste risici og godkender det sikkerhedsniveau og den model, som skal anvendes til opgørelsen af det individuelle solvensbehov.

Finanstilsynet vil på baggrund af inspektionen foretage en fornyet vurdering af, om selskabets ledelse fortsat lever op til kravene om egnethed og hæderlighed.

I forbindelse med gennemgang af selskabets årsrapport for 2011 fandt Finanstilsynet, at selskabet ikke har oplyst vederlag til direktion og bestyrelse med navns nævnelse. Ved nærmere gennemgang fandt Finanstilsynet, at selskabet har foretaget en række overtrædelser af aflønningsreglerne. Sagen behandles særskilt i Finanstilsynet.

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 4. kvartal 2011 til 43,2 mio. kr.  Basiskapitalen udgør 73.8 mio. kr.  pr. 2 kvartal 2012, hvilket medfører at selskabets overdækning udgør 171 %.

Selskabet bliver ikke omfattet af det kommende Solvens II-regelsæt.

 

Senest opdateret 01-10-2012