Lov om finansiel virksomhed § 71, stk. 1, nr. 9, § 77 a, stk. 1, nr. 1, og § 77 d, stk. 2-3 - Administrativt bødeforelæg samt påtale og påbud efter aflønningsreglerne – Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

08-10-2012

Finanstilsynets afgørelse af 14. september 2012.Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Finanstilsynets afgørelse

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S har den 4. oktober 2012 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 70.000 kr. for at have overtrådt aflønningsreglerne på følgende områder:

  • § 71, stk. 1, nr. 9, jf. § 373, stk. 2 og 5, i lov om finansiel virksomhed, ved ikke at have en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring:

- idet Forsikringsselskabet Brandkassen G/S den 6. januar 2011 traf beslutning om og senere i henholdsvis januar og februar 2011 udbetalte variabel løn i form af diskretionær bonus til direktøren, selskabets fire menige bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsesformanden, uden selskabet som krævet havde en bestyrelsesgodkendt lønpolitik på det pågældende tidspunkt.

- idet Forsikringsselskabet Brandkassen G/S’s lønpolitik, som blev vedtaget af bestyrelsen i maj 2011 og efterfølgende af delegeretforsamlingen i december 2011, indeholdt en bestemmelse om, at bestyrelsens incitamentsaflønning maksimalt kunne udgøre det samme som det faste vederlag, hvilket er i strid med § 77 a, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, hvorefter variable løndele til et medlem af bestyrelsen højst må udgøre 50 pct. af det årlige honorar.

  • § 77 a, stk. 1, nr. 1, jf. § 373, stk. 2 og 5, i lov om finansiel virksomhed, ved både i januar 2011 og i januar 2012 at have tildelt og udbetalt variabelt honorar, der udgør mere end 50 pct. af det faste honorar til selskabets 4 menige bestyrelsesmedlemmer, idet Forsikringsselskabet Brandkassen G/S udbetalte 50.000 kr. i bonus, hvilket svarede til de pågældende medlemmers faste årlige honorar

Der er ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at der er sket overtrædelse af flere forskellige bestemmelser i lov om finansiel virksomhed vedrørende aflønning af bestyrelse og direktion, at der for et af forholdene er tale om gentagen overtrædelse, at der for flere forhold er tale om udbetaling til flere personer, og at selskabet har haft en lønpolitik på området, der er i direkte modstrid med gældende lovgivning. Finanstilsynet finder, at der samlet set er tale om væsentlige overtrædelser af aflønningsreglerne.

Finanstilsynet har derudover påtalt, at Forsikringsselskabet Brandkassen G/S ikke har redegjort for aflønningen af virksomhedens bestyrelse og direktion i formandens beretning for den ordinære generalforsamling den 10. marts 2011, jf. § 77 d, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Endvidere har Finanstilsynet påtalt, at Forsikringsselskabet Brandkassen G/S ikke har overholdt kravet om offentliggørelse af individuelle lønninger i § 77 d, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, da virksomheden ikke i årsrapporten for 2011 har offentliggjort det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen har modtaget. Finanstilsynet har i den forbindelse påbudt Forsikringsselskabet Brandkassen G/S inden for 2 uger at offentliggøre oplysninger om de samlede modtagne vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen for 2011 i overensstemmelse med § 77 d, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, på sin hjemmeside sammen med årsrapporten for 2011.

 

Senest opdateret 08-10-2012