Påtale for at have bevilget privatkunder overtræk i en periode på optil 1 år, uden at give kunden de oplysninger som pengeinstituttet er forpligtet til - Svendborg Sparekasse A/S

30-11-2012

Finanstilsynets afgørelse af 19. november 2012Lov om kreditaftaler § 8b, stk. 1

Svendborg Sparekasse A/S har bevilget privatkunder overtræk i en periode på optil 1 år, uden at give kunden de i kreditaftalelovens § 7b, stk. 2, nr. 5, anførte oplysninger, herunder oplysninger om debitorrenten og omkostninger forbundet med overtrækket.

Afgørelse

Finanstilsynet påtaler, at Svendborg Sparekasse har overtrådt § 8b, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. juni 2011, Kreditaftaleloven, ved at bevilge privatkunder overtræk i en periode på optil 1 år, uden at give kunden de i kreditaftalelovens § 7b, stk. 2, nr. 5, anførte oplysninger.

Baggrund

Finanstilsynet blev i forbindelse med sin ordinære inspektion hos Svendborg Sparekasse opmærksom på, at det i sparekassens forretningsgange for ”løbende overvågning af engagementer og kreditrisici” fremgik at der kan gives bevilgede overtræk til privatkunder i op til et år. Der fremgik intet om oplysningsforpligtelser overfor kunden i forbindelse med bevillingen.

På denne baggrund anmodede Finanstilsynet Svendborg Sparekasse om en redegørelse den 10. september 2012.
 
Tilsynet modtog den 3. oktober 2012 Svendborg Sparekasses redegørelse, hvori sparekassen oplyste, at man havde været af den opfattelse, at mindre overtræk var undtaget fra oplysningsforpligtelser, men at man nu har ændret sine forretningsgange.

Retligt grundlag

Det fremgår af § 7 b, stk. 1, i kreditaftaleloven, at før forbrugeren bliver bundet af en kreditaftale eller et kredittilbud efter § 3, stk. 1, nr. 7, eller § 3, stk. 2, giver kreditgiveren og i givet fald kreditformidleren på grundlag af de kreditvilkår og -betingelser, som kreditgiveren tilbyder, og i givet fald forbrugerens præferencer og oplysninger forbrugeren de oplysninger, der er nødvendige for at sammenligne forskellige tilbud, så der kan træffes en informeret beslutning om indgåelsen af en kreditaftale.

I stk. 2, fremgår det, at oplysningerne i henhold til stk. 1 skal omfatte:

 1. Kredittypen
 2. Navn og fysisk adresse på kreditgiveren og i givet fald navn og fysisk adresse på den involverede kreditformidler.
 3. Det samlede kreditbeløb.
 4. Kreditaftalens løbetid.
 5. Debitorrenten, betingelserne for anvendelsen af debitorrenten og et eventuelt indeks eller en eventuel referencesats, der skal anvendes på den oprindelige debitorrente, de omkostninger, der anvendes fra det tidspunkt, hvor kreditaftalen indgås, og i givet fald betingelserne for ændring af disse omkostninger.
 6. De årlige omkostninger i procent illustreret ved hjælp af repræsentative eksempler, som angiver alle de antagelser, der er lagt til grund for at beregne denne procentsats.
 7. Betingelserne og proceduren for opsigelse af kreditaftalen.
 8. Hvor det er relevant, en angivelse af, at forbrugeren til enhver tid kan blive anmodet om at betale hele kreditbeløbet tilbage.
 9. Den gældende sats for morarenter og måden, denne sats tilpasses på, og, hvor det er relevant, andre omkostninger i forbindelse med misligholdelse.
 10. Forbrugerens ret til omgående underretning uden omkostninger i hen-hold til § 7 c, stk. 3, om resultatet af databasesøgninger, der er foretaget med henblik på vurdering af forbrugerens kreditværdighed.
 11. Ved kreditaftaler, der er omfattet af § 3, stk. 2, oplysninger om de om-kostninger, der på løber fra kreditaftalens indgåelse, og, hvor det er rele-vant, om betingelserne for ændring af de pågældende omkostninger.
 12. Hvor det er relevant, hvor længe de oplysninger, der er afgivet forud for aftaleindgåelsen, er bindende for kreditgiveren.

I kreditaftalelovens § 8b, stk. 1, fremgår det, at ved indgåelse af en aftale om oprettelse af en løbende konto, hvor det eventuelt vil kunne tillades forbrugeren at overtrække kontoen, skal aftalen indeholde de oplysninger, der er omhandlet i § 7b, stk. 2, nr. 5. Disse oplysninger skal gives regelmæssigt på papir eller på et andet varigt medium.

Finanstilsynets vurdering

Som det fremgår af kreditaftalelovens § 8b, stk. 1, så skal oplysninger om debitorrente mv. jf. kreditaftalelovens § 7b, stk. 2, nr. 5, gives ved indgåelse af en aftale om oprettelse af en løbende konto, hvor det vil kunne tillades forbrugeren at overtrække kontoen, ligesom disse oplysninger efterfølgende regelmæssigt skal gives til debitor.

Finanstilsynet har noteret, at det i sparekassens forretningsgange fremgår, at der kan indgås aftaler med privatkunder om bevilget overtræk med en løbetid på optil et år, uden at der udleveres de i kreditaftalelovens § 7b, stk. 2, nr. 5, anførte oplysninger til kunden.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at Svendborg Sparekasse herved har tilsidesat sin forpligtelse til at give de i kreditaftalelovens § 7b, stk. 2, nr. 5 jf. 8b, stk. 1, anførte oplysninger.

Finanstilsynet har noteret, at sparekassen har ændret sine forretningsgan-ge, således at privatkunder nu modtager de anførte oplysninger inden afta-leindgåelsen.

Finanstilsynet påtaler derfor, at Svendborg Sparekasse har overtrådt § 8b, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. juni 2011, Kreditaftaleloven, ved at bevilge privatkunder overtræk i en periode på optil 1 år, uden at give kunden de i kreditaftalelovens § 7b, stk. 2, nr. 5 anførte oplysninger.

Senest opdateret 30-11-2012