Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser § 5, stk. 3 - Overtrædelse af oplysningsforpligtelsen - Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

15-11-2012

Afgørelse af 20. august 2012. Sagen har været forelagt Fondsrådet.

Overtrædelse af bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser - § 5, stk. 3, foretaget af Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Fondsrådet har vurderet at Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) har overtrådt § 5, stk. 3 i bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser. Det er imidlertid samtidig Fondsrådets vurdering, at forholdet ikke skal politianmeldes.

Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) udarbejdede og offentliggjorde i forbindelse med børsnoteringen af Pandora A/S en investeringsanalyse vedrørende Pandora aktien.

SEB Pensionsforsikring A/S, der er et datterselskab i SEB koncernen, fremstod overfor offentligheden som investor i Axcel III fondene, som solgte aktierne i Pandora A/S. Der forelå derfor forhold omfattet af investeringsanalysebekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Det er Fondsrådets vurdering, at SEB Pensionsforsikring A/S’ investering i Axcel III fondene og dermed indirekte ejerskab i Pandora A/S udgjorde en interessekonflikt, som er omfattet at oplysningsforpligtigelsen i bekendtgørelsens § 5, stk. 3, jf. stk. 1.

Fondsrådet har i sin beslutning om ikke at politianmelde forholdet lagt vægt på SEB’s oplysninger om branchens generelle forståelse af bekendtgørelsens bestemmelser og den måde branchen som følge heraf har indrettet sig på. Det er derfor Fondsrådet opfattelse, at der er behov for orientering af branchen om forståelsen af ovennævnte bestemmelse, hvilket Finanstilsynet er blevet anmodet om at tage initiativ til.

Baggrund for afgørelsen

Investeringsanalysen blev udarbejdet i SEB’s aktie analyseafdeling. I forbindelse med udarbejdelse af investeringsanalysen fremsendte analyseafdelingen visse dele af analysen til fakta tjek i SEB’s corporate finance afdeling.

I corporate finance afdelingen var man bekendt med, at SEB Pensionsforsikring A/S indirekte via Axcell III fondene ejede aktier i Pandora A/S. Denne viden var konkret tilstede i corporate finance afdelingen fra en forretningsforbindelse, viden om ejerskabet fremgik endvidere på Axcell fondenes hjemmeside. Der var således ikke tale om fortrolig information, og informationerne var kendt i markedet.

SEB havde indført Chinese Walls imellem analyseafdelingen og corporate finance, og det har fra SEB’s side været fremført, at reglerne om Chinese Walls indebærer, at offentligt tilgængelige oplysninger ikke kan udveksles mellem corporate finance og analyseafdelingen.

Fondsrådet bemærker hertil, at reglerne om Chinese Walls ikke indeholder hjemmel til at tilbageholde offentligt tilgængelige oplysninger som afdelingen er i besiddelse af og som er omfattet af bekendtgørelsens § 5, stk. 1 – 3. Fondsrådet finder herved anledning til at pointere, at der efter investeringsanalysebekendtgørelsens § 5, stk. 4, ikke kan sluttes modsætningsvist således, at hvis der ikke er brudt chinese walls er der ingen adgang til at give i øvrigt offentligt tilgængelige oplysninger videre. Der består tværtimod en pligt til at sikre, at sådanne kendte oplysninger fremgår af analysen.

Senest opdateret 15-11-2012