Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel § 27 - Påtale for utilstrækkelige procedurer - Sparekassen Himmerland A/S

21-11-2012

Finanstilsynets afgørelse af 15. november 2012.

Påtale

Finanstilsynet finder, at Sparekassen Himmerland, under det tidligere ordrehåndteringssystem, ikke har haft procedurer og foranstaltninger, der i tilstrækkeligt omfang har sikret, at kunders værdipapirhandelsordrer er blevet registreret og eksekveret omgående og nøjagtigt. Dette er i strid med reglerne i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 

Finanstilsynet har noteret sig, at Sparekassen Himmerland i sensommeren 2012 har foretaget ændringer i sine procedurer for ordrehåndtering, herunder implementeret et nyt decentralt ordrehåndteringssystem samt foretaget organisatoriske ændringer, med henblik på at sikre, at kunders handelsordrer registreres og allokeres omgående og nøjagtigt. 

På baggrund af en demonstration af det nye ordrehåndteringssystem og ordrehåndteringsprocedurer finder Finanstilsynet, at Sparekassen Himmerland har etableret passende foranstaltninger til at sikre, at kunders værdipapirhandelsordrer registreres og allokeres omgående og nøjagtigt. Givet at Sparekassen Himmerland allerede har rettet op på de utilstrækkelige ordrehåndteringsprocedurer, vil Finanstilsynet ikke foretage sig yderligere i sagen. 

Finanstilsynet påtaler dog, at Sparekassen Himmerland, jf. § 27, stk. 1, nr. 1 i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen, hidtil ikke har haft procedurer, der på tilstrækkelig vis har sikret, at kunders værdipapirhandelsordrer er blevet registreret og allokeret omgående og nøjagtigt. Sparekassen har dermed ikke haft de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at kundernes værdipapirhandelsordrer blev afregnet til den kurs, der var gældende på det tidspunkt, hvor sparekassen modtog ordren fra kunden. 

Undersøgelsesrapport

Finanstilsynet har udarbejdet en om Sparekassen Himmerland A/S' håndtering af kunders værdipapirhandelsordrer, og heraf fremgår påtalen. 

 

Senest opdateret 21-11-2012