Påbud om varsling af nye flyttegebyrer - Sparekassen Lolland A/S - Bekendtgørelse om god skik § 6, stk. 4

15-11-2012

Finanstilsynets afgørelse af 1. november 2012.

Påbud

Finanstilsynet påbyder Sparekassen Lolland jf. § 6, stk. 4, jf. § 33, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., at varsle indførelsen af et gebyr på 250 kr. for at flytte pensionskonti i overensstemmelse med sine forretningsbetingelser.

Finanstilsynet påbyder endvidere Sparekassen Lolland i medfør af § 6, stk. 4, jf. § 32, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. ikke at opkræve flyttegebyrer fra tidspunktet for meddelelse af denne afgørelse og frem til det tidspunkt, hvor flyttegebyret træder i kraft i henhold til korrekt varsling.

Finanstilsynet skal anmode Sparekassen Lolland om inden 3 måneder fra dato om at underrette tilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

Baggrund

Finanstilsynet har via Forbrugerombudsmanden modtaget en klage over, at Sparekassen Lolland den 14. august 2012 indførte et gebyr på 250 kr. pr. pensionskonto ved flytning til andet pengeinstitut eller pensionsselskab. Gebyret trådte i kraft dagen efter den 15. august 2012. Det anføres bl.a., at gebyret indføres for at få dækket omkostninger til tidsforbrug m.v. i forbindelse med flytningen.

Sparekassen Lolland har i sin redegørelse af 1. oktober 2012 anført, at der er hjemmel til at indføre det nævnte gebyr i sparekassens almindelige forretningsbetingelser pkt. 5, sidste afsnit, som har følgende ordlyd:

”Sparekassen Lolland A/S kan altid uden varsel indføre og forhøje gebyrer for enkeltstående serviceydelser og generelt for nye aftaler.”

Sparekassen Lolland oplyser i sin redegørelse, at denne bestemmelse giver adgang til at indføre gebyrer på serviceydelser, som ikke er en del af det løbende kontraktforhold. Dette omfatter gebyrer på serviceydelser, som er enkeltydelser. Da overflytning af en pensionsaftale normalt kun foretages en gang, oplyser sparekassen, at der er tale om en enkeltstående serviceydelse.

Af sparekassens prisliste fremgår en timesats på 400 kr. for udførelse af særlige opgaver. Tidligere foretog sparekassen en individuel beregning af de omkostninger, der var forbundet med en flytning af en pensionsaftale. Ved at indføre et fast gebyr oplyser sparekassen, at det sikres, at kunderne har et fuldt kendskab til udgiftens størrelse, inden beslutningen om overførsel af pensionsordningen træffes.

Sparekassen oplyser endvidere, at den forventer, at der vil blive flyttet en del supplementspensioner i sparekassen som følge af opsigelse af samarbejdsaftaler med Sampension og en række forbund om etablering af supplementspensioner i sparekassen.

Retligt grundlag

Det fremgår af § 3 i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., at finansielle virksomheder skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder.

§ 6, stk. 4, i samme bekendtgørelse fastlægger, at i løbende kundeforhold kan ændringer til ugunst for kunden af renter, bidrag eller andet vederlag ikke finde sted uden varsel, medmindre ændringen er begrundet i udefrakommende forhold, som den finansielle virksomhed ikke har indflydelse på.

Finanstilsynets vurdering

Det er Finanstilsynets opfattelse, at et gebyr for at overflytte en pensionskonto til et andet pengeinstitut eller pensionsselskab er et gebyr i et løbende kundeforhold. Gebyret er en direkte følge af det løbende kundeforhold, og markerer afslutningen på kundeforholdet. Det forhold, at gebyret i sin natur kun opkræves en gang fratager ikke gebyret sin karakter af at være et gebyr i et løbende kundeforhold.

Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at Sparekassen Lolland har overtrådt § 6, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. ved at undlade at varsle indførelsen af flyttegebyret på 250 kr. Det bemærkes, at det forhold, at sparekassen forventer, at der vil blive opsagt flere pensionsaftaler som følge af ophøret af samarbejdsaftaler med Sampension og en række forbund om etablering af supplementspensioner, bevirker ikke, at der er tale om en ændring begrundet i udefrakommende forhold, som sparekassen ikke har indflydelse på, og som derfor vil kunne begrunde indførelse af gebyret uden varsel.

Finanstilsynet påbyder derfor Sparekassen Lolland jf. § 6, stk. 4, jf. § 33, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., at varsle indførelsen af gebyret på 250 kr. for at flytte pensionskonti i overensstemmelse med sine forretningsbetingelser.

Finanstilsynet påbyder endvidere Sparekassen Lolland i medfør af § 6, stk. 4, jf. § 32, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., ikke at opkræve flyttegebyrer fra tidspunktet for meddelelse af denne afgørelse og frem til det tidspunkt, hvor flyttegebyret træder i kraft i henhold til korrekt varsling.

Det er endelig Finanstilsynets opfattelse, at såfremt Sparekassen ønsker at opkræve et timegebyr for udførelse af særlige opgaver, som fremgår af sparekassens prisoversigt, skal det i prisoversigten præciseres med korrekt varsel, at denne takst finder anvendelse ved flytning af pensionskonti. Det vil ikke være i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, såfremt der opkræves et gebyr under overskriften ”særlige opgaver” for at flytte pensionskonti. Det er tilsynets opfattelse, at særlige opgaver efter en naturlig sproglig forståelse ikke omfatter opgaver, der naturligt følger af et løbende kundeforhold. Tilsynet finder, at flytning af pensionskonti følger af et løbende kundeforhold.

Klagevejledning

Finanstilsynets påbud kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med et gebyr at klage.

Offentliggørelse

Det følger af § 354 b i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse, og påbuddet vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Senest opdateret 15-11-2012