Redegørelse om inspektion i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse

08-03-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var i november - december 2011 på inspektion i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der efter Finanstilsynets opfattelse har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen sparekassens 42 største engagementer samt alle engagementer med direktion og bestyrelse. De gennemgåede engagementer dækkede i alt cirka 50 % af de samlede udlån.

Sparekassens forretningsmodel består fortrinsvis i at betjene kunder i lokalområdet med almindelige ind- og udlån.

Sparekassens største branche er landbrugssektoren, som ultimo september 2011 udgjorde 38,8 % af sparekassens samlede udlån og garantier. Det er en meget høj eksponering mod en enkelt branche. Sparekassen modtog derfor en risikooplysning herom.

Finanstilsynet gennemgik over 90 % af landbrugsengagementerne. Sparekassen besidder et indgående kendskab til de enkelte landbrugsengagementer. Størstedelen af de gennemgåede landbrugsengagementer viser dog væsentlige svaghedstegn. Og en stor del af engagementerne har haft negative driftsresultater i 2008-1010, og har ydermere haft tab på schweizerfranc i 2010. De negative driftsresultater, tab på finansiering i schweizerfranc og faldende ejendomspriser har medført, at flere landmænd nu har negativ egenkapital.

Flere landbrugsengagementer viser dog tegn på forbedret indtjening i 2011, men på et niveau der for flere ikke er tilstrækkeligt til at servicere en fortsat lavt forrentet realkreditgæld. Finanstilsynet vurderede derfor, at der samlet set var behov for yderligere nedskrivninger på mellem 7 og 8 mio. kr.

Sparekassens akkumulerede nedskrivninger ligger pænt over gennemsnittet for de mindste pengeinstitutter og sparekassen havde ved udgangen af 3. kvartal 2011 nedskrevet ca. 14 % på sine landbrugsengagementer. 

Sparekassen havde ved udgangen af september 2011 opgjort det individuelle solvensbehov til 10,8 %. Finanstilsynet vurderer på baggrund af inspektionen, at solvensbehovet ikke var tilstrækkeligt.

Finanstilsynet har efterfølgende modtaget sparekassens opgørelse af solvensbehovet pr. ultimo oktober 2011. Dette er opgjort til 12,2 % efter udgiftsførsel af de nedskrivninger, der blev fundet på inspektionen. Finanstilsynet har taget sparekassens opgørelse til efterretning. Sparekassens faktiske solvens ultimo oktober 2011 kan efter udgiftsførsel af de nye nedskrivninger opgøres til ca. til 16,5 %.

Sparekassens likviditetsoverdækning var ved undersøgelsen solid og i øvrigt nogenlunde på niveau med gennemsnittet for de mindre pengeinstitutter.

Finanstilsynet gav på baggrund af inspektionen endvidere en række påbud om forbedring af sparekassens styring, herunder i forhold til bestyrelsens arbejde og overvågning af udlånsporteføljen. Sparekassen fik endvidere en risikooplysning om, at en grænse for maksimal blanco på de enkelte udlånsengagementer på 10 % af basiskapitalen er høj.

 

 

Senest opdateret 08-03-2012