Redegørelse om påtale til Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 G/S - fejl i halvårsrapport for 2011

21-03-2012

Indledning

Finanstilsynet har som led i den løbende kontrol af finansielle virksomheders årsrapporter foretaget regnskabskontrol af Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 G/S’s halvårsrapport for 2011.

Sammenfatning

Finanstilsynet konstaterede ved kontrollen en række fravigelser fra regnskabsreglerne, herunder at balancens sammenligningstal i halvårsrapporten for 2011 er oplyst pr. 30. juni 2010 og ikke pr. ultimo året før. 

Sammenligningstal er en væsentlig oplysning i en halvårsrapport, da de giver regnskabsbrugerne væsentlig information omkring udviklingen i selskabets finansielle stilling.

Den manglende information om sammenligningstal for balancen pr. 31. december 2010 fratager regnskabsbrugerne muligheden for alene ved brug af halvårsrapporten at foretage en direkte vurdering af periodens halvårsresultat sammenholdt med udviklingen i balancens aktiver og passiver for den tilsvarende periode.

Forsikringsselskabet har efterfølgende offentliggjort en korrigeret halvårsrapport for 2011 på selskabets hjemmeside. På denne baggrund har tilsynet valgt at afslutte sagen med en påtale.

Senest opdateret 21-03-2012