Redegørelse om inspektion i Nykredit Bank A/S (landbrugskunder)

30-03-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var på inspektion i Nykredit Bank A/S i februar 2012. Inspektionen var en funktionsundersøgelse af landbrugsområdet, hvor også andre større banker (gruppe 1) blev undersøgt. Inspektionen omfattede kreditområdet vedrørende landbrugskunder med heltidsbrug indenfor svinebrug, kvægbrug eller planteavl. Området var udvalgt på baggrund af en risikovurdering set i lyset af den generelle økonomiske udvikling for landbrugsområdet.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Bankens engagementer med landbrugskunder med heltidsbrug indenfor svinebrug, kvægbrug eller planteavl udgjorde pr. 31. december 2011 3,0 pct. af udlånsporteføljen. En væsentlig del af engagementerne bestod af kreditrisiko ved renteswaps, hvor Nykredit Realkredits landbrugskunder har afdækket risikoen for rentestigninger. Da renten generelt er faldet, er bankens risiko ved disse forretninger steget.

Finanstilsynet havde til inspektionen udvalgt bankens 10 største landbrugsengagementer og en stikprøve på 40 landbrugsengagementer over 2 mio. kr. Antallet af udvalgte engagementer var mindre end ved almindelige funktionsundersøgelser, da formålet med inspektionen blandt andet var at sammenligne bankens håndtering af landbrugsområdet med øvrige større bankers.

Finanstilsynet vurderede, at landbrugssegmentet som forventet og i lighed med andre danske banker var forbundet med forhøjet risiko som følge af dårlig indtjening og likviditet samt faldende jordværdier.

Finanstilsynet fandt, at banken til brug for kreditstyringen foretager grundige analyser og forholder sig kritisk til sagerne.

Finanstilsynet vurderede, at bankens samlede værdiansættelse af landbrugsejendommene generelt virkede realistisk.

Banken er generelt ikke så tæt på opfølgningen af landbrugskunderne som andre større banker. Banken indhenter således i mange tilfælde ikke periodeopfølgning, budgetkontrol o.l., hvilket hænger sammen med, at banken generelt ikke yder driftsfinansiering til landbrugskunder. Det er således vanskeligere for banken at opfange faresignaler i form af fx overtræk. Finanstilsynet gav banken en risikooplysning om, at den manglende opfølgning gør, at der er risiko for, at banken først på et sent tidspunkt opdager, at en kunde er kommet i problemer.

Finanstilsynet vurderede, at bankens rating af kunderne i godt 20 pct. af sagerne var for positiv. Når ratingen er forkert, er der risiko for, at de risikovægtede poster i solvensopgørelsen bliver for lave, og at solvensprocenten dermed bliver for høj. Finanstilsynet har noteret, at banken vil igangsætte udviklingen af nye modeller for produktionslandbrug i 2012. Finanstilsynet gav banken påbud om at sikre, at ratingen af kunderne bliver retvisende, og at dette må ske via manuelle justeringer (overrides), indtil de nye modeller er færdigudviklede.

Banken manglede i flere landbrugsengagementer med både utilstrækkelig indtjening og likviditet og reel negativ egenkapital at konstatere objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Det gav dog samlet set ikke anledning til påbud om ændring af bankens samlede niveau for nedskrivninger af udlån eller kursreguleringer af renteswaps.

Nykredit Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 31. december 2011 til 10,2 procent. Solvensbehovet indeholder flere tillæg, som tager højde for forskellige typer risici, herunder et generelt tillæg til at dække modelusikkerhed. Den faktiske solvens pr. 31. december 2011 var 19,3 procent.

Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov. Finanstilsynet vurderer således, at bankens tillæg dækker de risici, der blev konstateret ved inspektionen.

 

Senest opdateret 30-03-2012