Redegørelse om inspektion i Nordea Bank Danmark A/S (landbrugskunder)

30-03-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var på inspektion i Nordea Bank Danmark A/S i februar 2012. Inspektionen var en funktionsundersøgelse af landbrugsområdet, hvor også andre større banker (gruppe 1) blev undersøgt. Inspektionen omfattede kreditområdet vedrørende landbrugskunder med heltidsbrug indenfor svinebrug, kvægbrug eller planteavl. Området var udvalgt på baggrund af en risikovurdering set i lyset af den generelle økonomiske udvikling for landbrugsområdet.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Bankens udlån til landbrugskunder med heltidsbrug indenfor svinebrug, kvægbrug eller planteavl udgjorde pr. 31. december 2011 5,9 pct. af udlånsporteføljen.

Finanstilsynet havde til inspektionen udvalgt bankens 10 største landbrugsengagementer og en stikprøve på 40 landbrugsengagementer over 5 mio. kr. Antallet af udvalgte engagementer var mindre end ved almindelige funktionsundersøgelser, da formålet med inspektionen blandt andet var at sammenligne bankens håndtering af landbrugsområdet med øvrige større bankers. 

Finanstilsynet vurderede, at landbrugssegmentet som forventet og i lighed med andre danske banker var forbundet med forhøjet risiko som følge af dårlig indtjening og likviditet samt faldende jordværdier.

Banken foretager grundige analyser af og forholder sig kritisk til driften og likviditeten i sagerne.
Finanstilsynet vurderede, at bankens kreditindstillinger i forhold til andre større bankers har mindre beskrivelse af, hvordan værdien af driftsanlæg og øvrige aktiver er fremkommet.

Finanstilsynet vurderede, at bankens værdiansættelse af jord og ældre driftsanlæg i en del svage engagementer var for positiv. Banken fik påbud om at sikre, at disse landbrugskunders kapitalforhold vurderes på grundlag af aktiver værdiansat til realistiske markedspriser.

Banken manglede i flere landbrugsengagementer med både utilstrækkelig indtjening og likviditet og reel negativ egenkapital at konstatere objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Finanstilsynet gav banken påbud om at sikre, at der konstateres OIV i henhold til reglerne, så der i tide bliver foretaget nedskrivningsberegninger.

Finanstilsynet vurderede, at bankens kreditmæssige rangordning af kunderne, der blandt andet anvendes til solvensopgørelsens risikovægtede poster, var retvisende. Det gælder dog ikke kunder, hvor banken manglede at konstatere OIV.

I nedskrivningsberegninger reducerede banken nedskrivningsbeløbene med indregnede betalingsrækker, som i flere tilfælde var for store. Finanstilsynet gav banken påbud om at sikre, at banken i nedskrivningsberegningerne alene indregner realistiske betalingsrækker og kun i sager, hvor det ikke er sandsynligt, at kunden på kortere eller længere sigt vil skulle ophøre med landbrugsdriften på grund af økonomiske vanskeligheder. 

Som led i bankens dokumentation af opfyldelsen af Finanstilsynets påbud skal banken overfor Finanstilsynet redegøre for effekten på nedskrivningerne.

Nordea Bank Danmark koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 31. december 2011 til 10,5 procent. Den faktiske solvens pr. 31. december 2011 var 17,0 procent. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 30-03-2012