Redegørelse om inspektion i LR Realkredit

30-03-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var i december 2011 på inspektion i LR Realkreditaktieselskab (LR). Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor LR’s væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der efter Finanstilsynets opfattelse har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

LR ejes af en række pengeinstitutter. Instituttet har specialiseret sig i udlån til støttet byggeri, ejendomme til sociale kulturelle og undervisningsmæssige formål og andelsboligforeninger.  

LR er det mindste, men relativt mest velkapitaliserede realkreditinstitut. LR havde pr. 31. december 2011 en basiskapital på ca. 3,3 mia. kr. og et udlån på ca. 13,5 mia. kr.

LR har i kraft af de ejendomskategorier, hvortil der sker udlån, alt andet lige en begrænset kreditrisiko. For lån til støttet byggeri er kreditrisikoen lille, bl.a. via kommunale garantier.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen blandt andet de største lånesager indenfor LR’s væsentligste udlånssegmenter. Gennemgangen svarede til ca. 25 pct. af instituttets samlede udlån. Desuden blev alle restancesager gennemgået. Endvidere blev 42 udvalgte lånetilbud bevilliget i perioden 1. januar 2011 – 30. september 2011 gennemgået. Heraf blev 6 ejendomme udtaget til fysisk besigtigelse. Finanstilsynet havde ingen bemærkninger til værdiansættelserne af de besigtigede ejendomme.

Gennemgangen af lånesagerne og den fysiske besigtigelse gav ikke anledning til nye individuelle nedskrivninger eller mernedskrivninger.

På undersøgelsen blev beregningen af gruppevise nedskrivninger og opgørelse af det individuelle solvensbehov gennemgået. Finanstilsynet fandt behov for øgede gruppevise nedskrivninger på visse udlåns segmenter. Finanstilsynet fandt ligeledes behov for, at blandt andet reservationen til imødegåelse af kreditrisikoen på visse udlånssegmenter og koncentrationsrisikoen på udlånsporteføljen i opgørelsen af det individuelle solvensbehov øges. LR var enig heri og øgede herefter de gruppevise nedskrivninger fra 0 kr. til 9 mio. kr. og forhøjede det beregnede solvensbehov fra 3,2 % til 6,4 %. Det individuelle solvensbehov svarer dog fortsat til lovens minimumskrav på 8 procent.

Instituttet fik i forbindelse med inspektionen flere påbud og risikooplysninger, blandt andet vedrørende indretningen af kreditpolitikken og hvilke faktorer, der skal udløse nedskrivningsberegninger (OIV).

LR havde pr. 30. september 2011 en solvensprocent på 26 pct. mod lovens minimumskrav på 8 pct. 

 

 

Senest opdateret 30-03-2012