Redegørelse om inspektion i Jyske Invest Fund Management A/S

30-03-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var i september 2011 på inspektion i Jyske Invest Fund Management A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle investeringsforvaltningsselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. På inspektionen var der derfor især fokus på bestyrelsen og direktionens sammensætning og arbejde samt de organisatoriske krav til at drive virksomhed som investeringsforvaltningsselskab.

Sammenfatning

Selskabets virksomhed består i at administrere to investeringsforeninger, en hedgeforening og en fåmandsforening.

Selskabet er ejet af de foreninger, som det administrerer. Foreningerne har valgt Jyske Bank A/S som depotselskab, ligesom banken markedsfører foreningerne.

Ved inspektionen fremgik det, at ledelsen fastsætter selskabets individuelle solvensbehov til lovens minimumskrav uden at vurdere, om der er risici der medfører, at det individuelle solvensbehov er større end lovens minimumskrav. Finanstilsynet gav på den baggrund påbud om, at bestyrelsen og direktionen skal foretage denne vurdering og dokumentere den over for Finanstilsynet.

Det fremgik også ved inspektionen, at direktionen ikke rapporterer til bestyrelsen om selskabets aktuelle porteføljesammensætning og udnyttelsen af risikorammer. Finanstilsynet gav i forlængelse heraf påbud om, at direktionen skal rapportere til bestyrelsen herom.

Endvidere gav Finanstilsynet påbud om, at bestyrelsen skal vurdere soliditeten i de pengeinstitutter, hvor selskabet placerer sin basiskapital.

Selskabet modtog en risikooplysning om, at det er forbundet med en høj koncentrationsrisiko, hvis selskabet placerer hele sin basiskapital som indskud i ét pengeinstitut.

Derudover fik selskabet påbud af administrativ karakter.

 

Senest opdateret 30-03-2012