Redegørelse om inspektion i Invest Administration A/S

27-03-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i november 2011 på inspektion i Invest Administration A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle investeringsforvaltningsselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. På inspektionen var der derfor især fokus på bestyrelsen og direktionens sammensætning og arbejde samt de organisatoriske krav til at drive virksomhed som investeringsforvaltningsselskab.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning

Invest Administration A/S’ forretningsmodel er baseret på at yde investeringsforvaltning til mindre og mellemstore danske investeringsforeninger og investeringsinstitutforeninger. Selskabet er ejet 50 % af Lån & Spar Bank A/S og 50 % af Alm. Brand Bank A/S. Pr. 1. januar 2012 er en større forening ophørt med at blive administreret af selskabet.  Ved årsskiftet administrerer selskabet fire foreninger, der alle benytter Lån & Spar Bank A/S som depotselskab. Tre af foreningerne benytter banken til markedsføring og investeringsrådgivning, og en forening benytter et fondsmæglerselskab til at foretage markedsføring og investeringsrådgivning.

Finanstilsynet vurderer, at selskabet drives forsvarligt men, at selskabet på enkelte områder skal stramme op på forretningsgange og kontroller. Det er også Finanstilsynets vurdering, at Invest Administration A/S er meget personafhængigt på grund af selskabets lille størrelse. Finanstilsynet vurderer endvidere, at selskabets forretningsmodels langsigtede holdbarhed er afhængig af:

  • at kapitalen under forvaltning øges, så selskabet opnår en indtjening, der gør det muligt for selskabet at nyinvesterer og opretholde IT- systemer, der kan sikre, at selskabet på sigt er konkurrencedygtigt med hensyn til de ydelser, som selskabet kan tilbyde,
  • at størrelsen af de forvaltede foreningers kapital, vokser væsentlig på mellemlang sigt, og
  • at selskabets ejerforhold afklares

Ved inspektionen fremgik det, at Invest Administration A/S ikke rapporterer størrelsen af foreningens modpartsrisiko fra OTC derivater til foreningernes bestyrelser. Invest Administration A/S rapporterer kun om størrelsen på modpartsrisikoen fra OTC derivater lagt sammen med risikoen på bankindskud hos de samme modparter. Loven fastsætter imidlertid både en grænse for størrelsen af foreningens modpartsrisiko fra OTC derivater alene og for størrelsen af foreningens samlede risiko fra OTC derivater lagt sammen med risikoen på bankindskud hos de samme modparter.

Finanstilsynet har derfor påbudt Invest Administration A/S at opgøre og rapportere til bestyrelsen på begge grænser for modpartsrisiko i lovgivningen.

Ved inspektionen fremgik det, at selskabet ikke har faste procedurer, der sikrer, at optioner, som de administrerede afdelinger har erhvervet, også bliver udnyttes, såfremt dette er fordelagtigt. Finanstilsynet har derfor påbudt Invest Administration A/S, at udarbejde forretningsgange, der sikrer, at optioner udnyttes, såfremt dette er fordelagtigt for de pågældende afdelinger.

Herudover gav Finanstilsynet et antal påbud og en risikooplysning alle af mindre væsentlig karakter.

 

 

Senest opdateret 27-03-2012