Redegørelse om inspektion i Fundamental Invest

27-03-2012

Indledning

Finanstilsynet var i november 2011 på inspektion i Investeringsforeningen Fundamental Invest.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse med fokus på de områder af investeringsforeningens virke, hvor der er størst risiko for, at der kan opstå interessekonflikter med skadevirkning for foreningens investorer. 

Sammenfatning

Investeringsforeningen Fundamental Invest består i dag af en enkelt afdeling, afdelingen Stock Pick. Afdelingen har igennem en periode på flere år haft en meget lav formue. Det har resulteret i, at omkostningsniveauet for foreningen har været meget højt i forhold til sammenlignelige investeringsforeninger.

Omkostningerne opgjort som de årlige omkostninger i procent (ÅOP) var i 2010 således på 7,02 procent, hvilket er cirka dobbelt så højt som i sammenlignelige foreninger. 

Finanstilsynet vurderer, at der er en forøget risiko for et væsentligt misforhold mellem det opnåede afkast og den risiko, som foreningen har påtaget sig for at opnå afkastet. Finanstilsynet vurderer endvidere, at der er risiko for en interessekonflikt mellem på den ene side investorernes interesse i afkast på deres formue og på den anden foreningens samarbejdspartneres interesse i den indtægt, foreningen skaber til dem. Derfor har Finanstilsynet påbudt foreningens bestyrelse at håndtere denne interessekonflikt på betryggende vis.

Finanstilsynet har endvidere påbudt Investeringsforeningen Fundamental Invest at sikre, at foreningens prospekt beskriver risikoen for, at investorernes afkast på grund af de høje omkostninger ikke svarer til den risiko, de har taget.

Ved inspektionen fremgik det, at bestyrelsen ikke i alle tilfælde har påtaget sig de pligter og opgaver, som det ifølge loven påhviler en bestyrelse at påtage sig.

Finanstilsynet har derfor påtalt to situationer, hvor bestyrelsen efter Finanstilsynets vurdering burde have ageret anderledes ved grundigt at have sat sig ind i bestyrelsens opgaver og pligter særligt i forbindelse med delegering af opgaver.

Derudover har Finanstilsynet påbudt bestyrelsesformanden at sikre, at samtlige drøftelser og beslutninger om forhold, der vedrører foreningens ledelse, bliver behandlet på fysiske eller elektroniske bestyrelsesmøder og bliver ført til protokol.

Herudover gav Finanstilsynet et antal påbud af administrativ karakter.

Senest opdateret 27-03-2012