Redegørelse om inspektion i FIH Erhvervsbank A/S og FIH Kapital Bank A/S (kreditområdet)

09-05-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var på inspektion i FIH Erhvervsbank A/S og FIH Kapital Bank A/S i marts 2012, som opfølgning på en inspektion i november/december 2010.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder. Inspektionen drejede sig om kreditområdet, herunder solvensbehovet, samt bestyrelsens opgavevaretagelse. Udlånsengagementer fra FIH Erhvervsbanks datterbank, FIH Kapital Bank, indgik også i inspektionen. Endvidere vurderede Finanstilsynet datterbankens bestyrelses opgavevaretagelse.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde udvalgt 178 engagementer til gennemgang på inspektionen. Gennemgangen omfattede en stor del af bankkoncernens største engagementer (over 150 mio. kr.) og stikprøver udvalgt tilfældigt blandt udlån i intervallet 5-150 mio. kr.

Bankkoncernen har indgået aftale med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse af ejendomsrelaterede udlån m.v. for cirka 17 mia. kr. til et nyoprettet selskab, hvor Finansiel Stabilitet A/S bliver eneaktionær. FIH Erhvervsbank A/S yder et underskudsabsorberende lån på 1.650 mio. kr. til dette selskab. Derudover garanterer FIH Holding A/S for underskud udover det underskudsabsorberende lån. Selskabets formål er at afvikle udlånene.

Banken havde inden inspektionen foretaget en foreløbig vurdering af behovet for nedskrivninger i 1. kvartal 2012. Finanstilsynet vurderede, at banken for de gennemgåede udlån, der ikke overføres til Finansiel Stabilitets datterselskab, skulle forøge de foreløbige nedskrivninger med 86 mio. kr. til 145 mio. kr. Finanstilsynet vurderede endvidere, at bankens foreløbige nedskrivninger på de gennemgåede ejendomsrelaterede udlån, som overføres til Finansiel Stabilitets datterselskab, skulle forøges med 118 mio. kr. til 380 mio. kr.

Banken har risikokoncentrationer indenfor finansiering af ejendomme og Acquisition Finance (kapitalfondes og lignende investorers lånefinansiering af holdingselskaber, som ejer erhvervsvirksomheder). Disse er dog reduceret betydeligt siden inspektionen i 2010, men er fortsat væsentlige. Banken arbejder på at nedbringe risikokoncentrationerne yderligere.

Finanstilsynet vurderer ligesom i 2010, at kvaliteten af bankens kreditmæssige beslutningsgrundlag og kreditstyring generelt er god.

Finanstilsynet fandt dog, at banken i sin kreditstyring af Acquisition Finance engagementer i nogle tilfælde var ukritisk overfor oplysninger fra kunden. Desuden fandt Finanstilsynet eksempler på, at banken i disse sager havde undervurderet risikoen ved opgørelse af nedskrivninger og solvensbehov.

Endvidere fik banken påbud om at opdatere forretningsgange for vurderingsprincipper for ejendomme, for værdiansættelse af udenlandske ejendomme og for revurdering af modtagne sikkerheder og om at sikre, at disse forretningsgange følges.

Bankens solvensrisiko vedrørende de ejendomsrelaterede engagementer, der overdrages til selskabet ejet af Finansiel Stabilitet A/S, vil efter etableringen blive indregnet med et beløb svarende til den ikke nedskrevne del af det underskudsabsorberende lån til dette selskab.

FIH Erhvervsbank koncernen har opgjort solvensbehovet pr. 31. marts 2012 til 12,0 procent. Den faktiske solvens var på 18,0 procent. Inspektionen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

Finanstilsynet fandt, at det ikke var klart, hvordan banken vil sikre en tilfredsstillende rentabilitet i den fortsættende forretning fremadrettet. Bankens bestyrelse og direktion har oplyst, at dette er et område, som har stor fokus i banken og tillige vil have det fremadrettet. Finanstilsynet gav banken en risikooplysning i forhold til bankens fremadrettede forretningsmodel herunder behovet for at forbedre rentabiliteten.

Inspektionen omfattede ikke bankens likviditet. Det er imidlertid et område, som Finanstilsynet følger tæt. Siden inspektionen i 2010 er bankens likviditetsrisiko blevet reduceret væsentligt primært via afvikling af udlån, herunder den fremtidige overdragelse af ejendomsrelaterede udlån. Finanstilsynet gav banken en risikooplysning om, at der fortsat er behov for fokus på likviditet i den fortsættende bank. Det er - som i 2010 - Finanstilsynets opfattelse, at banken har denne fokus.

 

Senest opdateret 09-05-2012