Bekendtgørelse om god skik § 3 - Påbud om ophør af forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med optagelse af lån - Ekspres Bank A/S

25-05-2012

Finanstilsynets afgørelse af 11. maj 2012

Afgørelse

Finanstilsynet påbyder i medfør af § 33, stk. 1 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., Ekspres Bank A/S at ophøre med på bankens hjemmeside at anføre, at man kun yder lån til kunder mellem 20 og 69 år, da det er i strid med § 3 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv.

Sagsfremstilling

Finanstilsynet fik en konkret henvendelse om følgende udsagn på Ekspres Bank A/S’ hjemmeside: ”Du kan låne penge hos Ekspres Bank, hvis du er mellem 20 og 69 år.

På baggrund heraf anmodede Finanstilsynet i brev af 18. april 2012 Ekspres Bank A/S om at indsende en kort redegørelse for, hvilken kreditvurdering, der finder sted i forbindelse med en eventuel låneoptagelse i banken. Banken skulle herunder redegøre for om banken alene afviser låneansøgninger på baggrund af alder. Endelig skulle banken indsende forretningsgange for kreditvurdering af kunder.

I redegørelse af 26. april 2012 oplyste Ekspres Bank A/S, at der i forbindelse med anmodning om lån udfyldes et ansøgningsskema, som enten og indsendes elektronisk eller sker ved udfyldelse af papirudgave, som så indsendes med post. Alternativt kan der søges om lån pr. telefon, hvor ansøgningsskemaet gennemgås med kunden over telefon. Alle oplysninger i ansøgningsskemaet skal være udfyldt for at færdigbehandle ansøgningen.

Endvidere oplyste Ekspres Bank A/S, at afviklingen af lånet efter bankens opfattelse skal stå mål med debitors alder. Derfor indgår alder som et faktor i kreditvurderingen i forhold til lånets løbetid, men har ikke samme negative vægt som fx registrering i RKI.

Endelig oplyste Ekspres Bank A/S, at årsagen til, at banken lægger vægt på alder er, at banken erfaringsmæssigt ved, at risikoen for tab er markant højere ved dødsfald. Ekspres Bank A/S finder, at dette er særlig relevant, da banken tilbyder lån uden sikkerhed.

Ekspres Bank A/S har medsendt en kredit instruks, hvor proceduren for behandling af ansøgninger om lån fremgår. Der fremgår ingen oplysninger i kreditinstruksen om, hvordan alderskriterium anvendes som kriterium, eller hvilken vægt alder har i en bedømmelse.

Regelgrundlag

§ 3 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder forpligter banker til at behandle deres kunder redeligt og loyalt, herunder til ikke at diskriminere bestemte grupper.

Vurdering

Det følger af § 3 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. at banker er forpligtet til at behandle deres kunder redeligt og loyalt, herunder til ikke at diskriminere bestemte grupper.

Der er ikke noget til hinder for, at man inddrager kundens alder som et parameter i en kreditvurdering og fx afviser at yde lån med lang løbetid til kunder over en vis alder eller ud fra en konkret vurdering afviser en kunde som er 69 år gammel.

Hvis et pengeinstitut derimod generelt nægter at indgå aftale med en kunde, alene på grund af kundens alder, vil der være tale om en adfærd, der strider imod forpligtelsen til at handle redeligt og loyalt.

Ekspres Bank A/S oplyste i redegørelsen, at alderskriterium indgår som en faktor i kreditvurderingen, men at alder ikke har samme negative vægt som fx registrering i RKI. Dette stemmer ikke overens med oplysningerne på Ekspres Bank A/S’ hjemmeside om, at man kun kan låne penge, hvis man har en bestemt alder. Informationen på hjemmesiden giver indtryk af, alle forbrugere, der falder uden for det angivne aldersspænd, automatisk er frataget mulighed for at optage lån i banken.

Det er Finanstilsynets vurdering, at Ekspres Bank A/S handler i strid med § 3 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., når banken på sin hjemmeside angiver at man kun yder lån til personer mellem 20 og 69 år.

Konklusion

Finanstilsynet påbyder i medfør af § 33, stk. 1 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., Ekspres Bank A/S at ophøre med på bankens hjemmeside at anføre, at man kun yder lån til kunder mellem 20 og 69 år, da det er i strid med § 3 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv.

 

Senest opdateret 25-05-2012