Påbud om at ændre forretningsgang for rådgivning - FS Bank A/S - Bekendtgørelse om god skik § 7

10-05-2012

Finanstilsynets afgørelse af 7. maj 2012

FS Bank A/S
Att.: Direktionen
Fisketorvet 4-6
5000 Odense C

 

Påbud om ændring af forretningsgang for god skik

Påbud
Finanstilsynet påbyder FS Bank A/S at udarbejde en forretningsgang, der sikrer, at privatkunder, som efterspørger rådgivning eller hvis omstændigheder tilsiger et behov for rådgivning, bliver henvist til at søge rådgivningen med angivelse af, hvilken type rådgivning, der vil være relevant.

FS Bank A/S underretter inden 3 måneder fra dato Finanstilsynet om, hvordan påbuddet er efterlevet.

Baggrund
Finanstilsynet anmodede ved brev af 10. februar 2012 om at besvare en række spørgsmål om bankens håndtering af privatkunder, herunder hvem, der er ansvarlig for at rådgive og vejlede privatkunder i henhold til reglerne om god skik.

FS Bank A/S afgav den 7. marts 2012 en redegørelse til tilsynet. I bankens redegørelse oplyses det, at banken som udgangspunkt ikke yder rådgivning, og at kunderne henvises til at søge anden rådgivning.

Dette understøttes af, at det af bankens forretningsmodel fremgår, at FS Bank ikke yder rådgivning indenfor en række områder, herunder investering, pension, opsparing og skat, ligesom det af bankens forretningsgang for god skik fremgår, at banken konsekvent opfordrer kunder til at søge rådgivning hos andre pengeinstitutter eller rådgivere.

Retlig baggrund
Der fremgår følgende af § 7 i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder:

”…..
   Stk. 2. En finansiel virksomhed skal yde rådgivning, hvis kunden anmoder herom, jf. dog § 2 og 14. Endvidere skal virksomheden af egen drift yde rådgivning, jf. dog stk. 4, hvis omstændighederne tilsiger, at der er behov herfor. Alternativt kan den finansielle virksomhed henvise kunden til anden rådgivning.
………….

   Stk. 4. En finansiel virksomhed kan udbyde produkter med standardiseret information med lille eller ingen tilknyttet individuel rådgivning. I så fald skal den finansielle virksomhed gøre særskilt opmærksom på disse begrænsninger. Bestemmelsen gælder dog ikke for lån med sikkerhed i fast ejendom.”

Finanstilsynets vurdering
En bank, der har private kundeforhold, er forpligtet til at yde rådgivning efter reglerne i god skik bekendtgørelsens § 7.

Det er Finanstilsynets vurdering, at hvis man som alternativ til selv at yde rådgivning, henviser kunden til anden rådgivning, skal dette som minimum ske ved en konkret angivelse af, hvilken slags rådgivningen vil være relevant i den pågældende situation.

En virksomhed som FS Bank A/S kan ikke blot konsekvent opfordre kunden til at søge rådgivning hos andre pengeinstitutter eller rådgivere.

Dette gælder især, når mange privatkunder netop ikke har kunnet få en anden bankforbindelse.

Finanstilsynet finder endvidere ikke, at undtagelsen i bestemmelsens stk. 4 finder anvendelse på eksisterende kundeforhold, idet den forudsætter, at kunden allerede ved udbuddet af ydelsen gøres særskilt opmærksom på, at der er tale om et standardiseret produkt uden rådgivning.

Finanstilsynet påbyder derfor FS Bank A/S at udarbejde en forretningsgang, der sikrer, at privatkunder, som efterspørger rådgivning eller hvis omstændigheder tilsiger et behov for rådgivning, bliver henvist til at søge rådgivningen med angivelse af, hvilken type rådgivning, der vil være relevant.

Finanstilsynet kan samtidig oplyse, at tilsynet agter at ændre sin praksis vedrørende god skik bekendtgørelsens § 7, således at et pengeinstitut, der ikke er omfattet af undtagelsen i stk. 4, ikke længere konsekvent kan henvise kunder, der har behov for rådgivning om de ydelser, som pengeinstituttet selv udbyder, til at søge rådgivning andet sted. I sådanne tilfælde bør pengeinstituttet selv yde den fornødne rådgivning.

Klagevejledning
Finanstilsynets påbud kan inden 4 uger fra dato indbringes for Erhvervsankenævnet. Der opkræves et gebyr i forbindelse med ankenævnets behandling.

Offentliggørelse
Det følger af § 354b i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse og påtalen vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.


Med venlig hilsen


Annette Bjåland Andersen
Kontorchef

Ulla Brøns Petersen
vicekontorchef

Senest opdateret 10-05-2012