Redegørelse for undersøgelse i DLR Kredit A/S

19-06-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var i oktober til december 2011 på inspektion (funktionsundersøgelse) i DLR Kredit A/S (DLR).

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet instituttets udlån til boligudlejningsejendomme og butikscentre, herunder anvendelsen af instituttets kreditpolitik og de underliggende forretningsgange. Endvidere gennemgik tilsynet en række andre områder, herunder instituttets ledelse og revision, kreditstyring samt kapitalstruktur.

Sammenfatning og risikovurdering

DLR ejes af en række pengeinstitutter. Instituttet har specialiseret sig i udlån til landbrug samt byerhvervsejendomme. DLR´s lån bliver formidlet af aktionærpengeinstitutterne. DLR har en direkte tabsgaranti på instituttets udlån indenfor de gennemgåede ejendomssegmenter fra det formidlende pengeinstitut.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet med fokus på kreditvurdering af låntager de 10 største engagementer indenfor privat boligudlejning, 19 udvalgte lånesager vedrørende privat boligudlejning og 6 udvalgte lånesager vedrørende butikscentre. 59 andre lånesager indenfor de samme ejendomskategorier blev gennemgået med henblik på værdiansættelsen af sikkerhederne. Finanstilsynet havde ingen bemærkninger til værdiansættelserne.

DLR´s markedsandel i udlån til boligudlejningsejendomme udgjorde for 3. kvartal 2011 ca. 9,4 %. Markedsandelen er steget siden ultimo 2005, hvor markedsandelen var 7,2 %. Det er Finanstilsynets erfaring, at øget vækst og nye forretningsområder kan være behæftet med øget risiko. Den øgede markedsandel er opnået i et marked karakteriseret af en mulig prisboble med dertilhørende risiko.

Det er Finanstilsynets indtryk, at kreditboniteten indenfor de gennemgåede segmenter er lidt dårligere end hos sammenlignelige institutter. Gennemgangen af engagementerne viste således, at flere af dem havde væsentlige svagheder. Ud af de 35 gennemgåede engagementer fandt tilsynet, at syv engagementer var i OIV. Heraf var der ikke foretaget nedskrivningsberegninger på 6 engagementer.  Grundet de tilknyttede tabsgarantier viste nedskrivningsberegningerne ikke noget yderligere nedskrivningsbehov. En stor del af DLR´s risiko indenfor segmenterne ligger altså på pengeinstitutterne. DLR fik et påbud om en fornyet nedskrivningsberegning på et enkelt engagement.

DLR havde pr. 30. september 2011 opgjort det individuelle solvensbehov til 8,0 %. Den faktiske solvens pr. 30. september 2011 var på 11,94 %. På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 19-06-2012