Påtale for ikke at have udsendt årsoversigter til alle sine kunder og påbud om at udsende årsoversigt til alle kunder - PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S - Bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler § 5 -

26-06-2012

Finanstilsynets afgørelse af 20. juni 2012

Finanstilsynet påtaler, at PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S (PKA+) ikke har udsendt årsoversigter til alle sine kunder i overensstemmelse med § 5 i bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler.

Finanstilsynet påbyder endvidere PKA+ at sikre, at alle kunder, som ikke har modtaget årsoversigten for 2011, får deres årsoversigt tilsendt inden årets udgang, jf. § 5, stk. 1, i bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler.

PKA+ skal senest den 15. august 2012 underrette Finanstilsynet om, hvornår og hvordan PKA+ vil efterkomme ovenstående påbud, samt orientere Finanstilsynet, når alle de kunderne, som PKA+ angiver vil blive overført til et andet forsikringsselskab i 2012, er blevet flyttet.

Sagsfremstilling

Finanstilsynet modtog en klage den 2. april 2012, hvori klageren angav, at det er svært at få leveret en pensionsoversigt, og at klager ikke har fået en sådan leveret de sidste par år.

Finanstilsynet anmodede den 12. april 2012 PKA+ om at redegøre for, om selskabet ikke automatisk sender pensionsoversigter ud som påkrævet i henhold til § 5 i bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler.

Med brev af 30. april 2012 redegjorde PKA+ for sagen. PKA+ oplyste, at selskabet med brev den 16. maj 2010 oplyste klager om, at PKA+ ikke kunne danne en pensionsoversigt på grund af udfordringer med hans forsikring i det nye IT-system.

PKA+ hører ikke fra klager før 9. marts 2012, hvor klager beder om en pensionsoversigt. Klager rykker for svar den 28. marts 2012. Den 1. april 2012 svarede selskabet at han kan forvente en pensionsoversigt omkring 1. maj.

PKA+ oplyser, at der ud over klageren er 930 kunder, der har policer, der ikke fuldt kan håndteres i det nye it-system. Disse kunder vil få tilbud om at flytte til en ny pensionsleverandør.

Endelig oplyser PKA+, at selskabet forventer problemerne er løst inden udgangen af 2012.

I telefonsamtale og mail af henholdsvis 14. og 15. juni 2012 præciserede PKA+ redegørelsen.

Regelgrundlag

I henhold til § 5 i bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler, skal forsikringsselskabet årligt oplyse forsikringstageren om: 

  1. Størrelsen af forsikringsydelserne og om bonussituationen samt, i hvilket omfang bonus er garanteret.
  2. Forsikringstagerens samlede forrentning for året.
  3. Tilbagekøbsværdien, såfremt forsikringen giver adgang hertil, samt fripoliceværdien. Det vil være tilstrækkeligt at angive værdien af den pågældende forsikring samt generelle angivelser vedrørende beregningen af fripoliceværdi og tilbagekøbsværdi.
  4. Mindre væsentlige ændringer i de i § 3, stk. 1, nævnte forhold.
    Stk. 2. Såfremt forsikringen er under udbetaling skal der dog kun gives oplysninger efter stk. 1, nr. 1 og 4.
    Stk. 3. Stk. 1 og 2, gælder dog ikke, hvis forsikringsselskabet løbende på papir, andet varigt medium eller på en passwordbeskyttet hjemmeside tilegnet den enkelte kunde giver forsikringstageren adgang til oplysninger om de stk. 1 nævnte forhold.

Vurdering

Det følger af § 5, stk. 1, i bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler, at et arbejdsmarkedspensionsselskab hvert år skal udsende årsoversigter til kunderne.

PKA+ kan derfor ikke vælge kun at udsende årsoversigter til en kunde, hvis de årsoversigterne jf. § 5, stk. 1, i bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler.

Konklusion

På baggrund af ovenstående påtaler Finanstilsynet, at PKA+ ikke har udsendt årsoversigter til alle sine kunder i overensstemmelse med § 5, stk. 1, i bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler.

Finanstilsynet påbyder endvidere PKA+ at sikre, at alle kunder, som ikke har modtaget årsoversigten for 2011, får deres årsoversigt tilsendt inden årets udgang, jf. § 5, stk. 1, i bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler.

PKA+ skal desuden underrette Finanstilsynet om, hvornår og hvordan PKA+ vil efterkomme ovenstående påbud, samt orientere Finanstilsynet, når alle de kunderne, som PKA+ angiver vil blive overført til et andet forsikringsselskab i 2012, er blevet flyttet.

Senest opdateret 26-06-2012