Påbud om kun at foretage tilbageflytning af en kundes Nem-konto, efter anmodning og med kundens udtrykkelige samtykke

20-06-2012

Finanstilsynets afgørelse af 13. juni 2012.Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3

Østjydsk Bank A/S tilbageførte i 2 tilfælde en kundes Nemkonto, uden at kunne godtgøre, at det var sket på kundens anmodning og med dennes udtrykkelige samtykke.

 

Afgørelse
Finanstilsynet påbyder i medfør af § 33, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. (herefter: God skik bekendtgørelsen), Østjydsk Bank, at tilsikre at bankens medarbejdere kun foretager tilbageførsel af en kundes Nemkonto efter anmodning og med kundens udtrykkelige samtykke.

Baggrund
Den 23. december 2011 modtog Finanstilsynet en klage over at Østjydsk Bank to gange havde tilbageflyttet hendes Nemkonto uden hendes samtykke.

På denne baggrund anmodede Finanstilsynet den 11. januar 2012 Østjydsk Bank om en redegørelse, samt bankens forretningsgange vedrørende oprettelse og flytning af en Nemkonto.

Finanstilsynet modtog den 13. februar 2012 Østjydsk Banks redegørelse, samt og god skik forretningsgange. I redegørelse oplyser banken, at den første tilbageflytning blev aftalt i forbindelse med et møde med klager, og den anden tilbageflytning blev aftalt i forbindelse med en telefonsamtale engang i december 2011.

Finanstilsynet har noteret, at der i bankens god skik forretningsgang bl.a. fremgår, at:

hvis et pengeinstitut ændrer en kundes Nemkonto uden kundens anmodning, vil det være en overtrædelse af god skik. Denne forretningsgang skal derfor sikre, at enhver ændring af en kundes Nemkonto kun kan ske på kundens foranledning og med dennes samtykke. Kundes samtykke skal indhentes ved enhver tilbageflytning af Nemkonto. Det skal sikres, at der opbevares nødvendig dokumentation for håndtering af Nemkonto."

Finanstilsynet forespurgte den 9. maj 2012 Østjydsk Bank, om banken har dokumentation for det samtykke som klager, jf. redegørelsen, havde afgivet. Østjydsk bank oplyste samme dag telefonisk, at der ikke var indhentet skriftligt samtykke, men at der muligvis var afsendt en bekræftelse på aftalerne om tilbageflytning. Dette ville banken undersøge og vende tilbage.

Den 10. maj 2012 anmodede Finanstilsynet klager om at komme med eventuelle bemærkninger til Østjydsk Banks redegørelse. Samme dato oplyste klager, at hun på intet tidspunkt havde givet samtykke til en tilbageflytning af hendes Nemkonto.

Den 30. maj 2012 oplyste Østjydsk Bank, at der ikke var afsendt en bekræftelse på aftalerne om tilbageflytning.

Retligt grundlag
Det fremgår af § 3, i god skik bekendtgørelsen, at en finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder.

I vejledningen til god skik bekendtgørelsen fremgår det, at hvis et pengeinstitut ændrer en kundes Nemkonto uden dennes anmodning, vil det være en overtrædelse af § 3 i god skik bekendtgørelsen. En ændring af en kundes Nemkonto kan kun ske på kundens foranledning og med dennes samtykke.

Finanstilsynets vurdering
God skik bekendtgørelsens § 3, stiller krav om, at pengeinstitutter skal handle redeligt og loyalt overfor sine kunder. Reglen om god skik skal sikre, at kunder i finansielle virksomheder kan have tillid til markedet og de finansielle virksomheder.

Som anført, fremgår det af vejledningen til god skik bekendtgørelsen, at et pengeinstitut kun kan ændre en kundes Nemkonto på kundens foranledning og med dennes samtykke. Heri ligger bl.a. at det vil være i strid med god skik, at foretage en tilbageflytning af en kundes Nemkonto uden dennes samtykke.

Det fremgår endvidere af Finanstilsynets praksis, at kundens samtykke ved et pengeinstituts ændring af Nemkonto skal være udtrykkeligt.

Det er finanstilsynets opfattelse, at eftersom et pengeinstituttet ikke må foretage en tilbageflytning af en kundes Nemkonto uden kundens udtrykkelige samtykke, påhviler det instituttet at godtgøre, at et sådan samtykke er givet. 

Finanstilsynet har noteret, at klager har afvist at have givet samtykke til tilbageflytningerne af hendes Nemkonto og Østjydsk Bank har oplyst, at banken ikke kan dokumentere, at klager har givet samtykke. Til trods for at det af bankens god skik forretningsgang fremgår, at ”Det skal sikres, at der opbevares nødvendig dokumentation for håndtering af Nemkonto”.

Finanstilsynet finder det derfor ikke godtgjort, at Østjydsk Bank har indhentet behørigt samtykke fra klager til de to tilbageflytninger af hendes Nemkonto, og tilsynet må derfor lægge til grund, at der ikke er givet udtrykkelig samtykke til tilbageflytningerne.

På denne baggrund finder Finanstilsynet, at Østjydsk Bank har handlet i strid med § 3 i god skik bekendtgørelsen.

Finanstilsynet påbyder derfor Østjydsk Bank, at tilsikre, at bankens medarbejdere kun foretager tilbageførsel af en kundes Nemkonto efter anmodning fra kunden og med dennes udtrykkelige samtykke.

Senest opdateret 20-06-2012