Påbud om at give de oplysninger der fremgår af e-handelslovens § 7 stk.1 på deres hjemmeside - Nordea Bank Danmark - Bekendtgørelse om god skik § 3

25-06-2012

Finanstilsynet afgørelse af 15. juni 2012

Påbud om efterlevelse af e-handelslovens § 7, stk. 1

Finanstilsynet skal hermed jf. § 4, stk. 1, jf. § 33, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., påbyde Nordea Bank Danmark, at give de oplysninger, der fremgår af e-handelslovens § 7, stk. 1, på deres hjemmeside.

Banken underretter Finanstilsynet om hvorledes påbuddet er efterlevet inden en måned fra dato.

Baggrund

Finanstilsynet modtog den 10. april 2012 en klage oversendt fra Forbrugerombudsmanden over, at der ikke findes en e-mailadresse på Nordeas hjemmeside.

Tilsynet anmodede på den baggrund Nordea om en redegørelse for, hvordan banken på sin hjemmeside sikrer adgang til e-mailadresse og de øvrige oplysninger, der er nævnt i e-handelslovens § 7, stk. 1.

Det fremgår af Nordeas redegørelse af 25. april 2012, at banken finder, at e-handelsloven omfatter den del af Nordeas distributionskanaler, der finder sted af elektronisk vej jf. lovens § 2, nr. 1. Distribution sker via Netbank, som kunden bliver tilsluttet via en aftale. Herefter kan kunden i Netbank via e-mails i et krypteret miljø kommunikere med banken efter log-on på bankens hjemmeside.

Banken henviser endvidere til, at banken har ønsket at begrænse kommunikation via åbne e-mails mest muligt på baggrund af datatilsynets praksis omkring udveksling af personoplysninger. På den baggrund findes der ikke en e-mailadresse på bankens hjemmeside.

Finanstilsynet tilkendegav den 22. maj 2012, at e-handelslovens anvendelsesområde ikke kan begrænses til oplysninger i netbanken, men at loven finder anvendelse på Nordeas hjemmeside, der indeholder oplysninger om virksomheden. Dette medfører, at de oplysninger, som fremgår af lovens § 7, stk. 1, efter Finanstilsynets opfattelse skal fremgå af bankens hjemmeside.

Nordea afviste i sit brev af 7. juni 2012, at e-handelsloven finder anvendelse på Nordeas hjemmeside.

Nordea henviste i den forbindelse til pkt. 2.1. i de generelle bemærkninger til e-handelsloven, hvoraf der fremgår følgende:

”De tjenester, som anses for at være stillet til rådighed online via en internetside, kan f.eks. være reservation og køb af rejsebilletter, tjenester, der f.eks. stiller medicinsk information eller råd til rådighed, videospil og tjenester, der f.eks. indbefatter downloading af software”

Nordea oplyser, at bankens tjenester – bortset fra netbanken - ikke stilles til rådighed online via en internetside, men fysisk gennem bankens filialer. Det forhold, at Nordea har en hjemmeside bringer efter Nordeas opfattelse ikke e-handelslovens i anvendelse, og banken anfører, at en hjemmeside ikke stemmer overens med de anførte eksempler og almindelig opfattelse af e-handel.

Subsidiært anfører banken, at kontaktformularen på hjemmesiden lever op til kravet om en e-mailadresse jf. e-handelslovens § 7, stk. 1.

Retligt grundlag

Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel, herefter e-handelsloven, finder anvendelse på tjenester i informationssamfundet jf. lovens § 1, stk. 1.

Informationssamfundstjenester er defineret i e-handelslovens § 2, nr.1, som

”Enhver tjeneste, der har et kommercielt sigte, og som leveres online (ad elektronisk vej over en vis distance) på individuel anmodning fra en tjenestemodtager.”

Følgende fremgår af bemærkningerne til definitionen af informationssamfundstjenester:


[.…..]

Tjenester, der har et kommercielt sigte, er f.eks. internetadgangstjenester, elektronisk post, WAP- og SMS-tjenester samt søgemaskiner, herunder dem som er stillet gratis til rådighed. Ligeledes er reklamering og salg, som finder sted online, også omfattet - også selv om den kommercielle kommunikation alene udgør en del af informationssamfundstjenesten. Generelle oplysninger om en virksomhed, hvor oplysningerne findes online, vil tillige været omfattet, også selv om der ikke er tale om egentlig reklamering eller salg. Tjenester, som derimod ikke er omfattet af bestemmelsen, er f.eks. private personers hjemmesider, hvor der er adgang til personlige fotografier, information m.v.

[………]

De tjenester, som anses for at være stillet til rådighed online via en internetside, kan f.eks. være reservation og køb af rejsebilletter, tjenester, der f.eks. stiller medicinsk information eller råd til rådighed, videospil og tjenester, der f.eks. indbefatter downloading af software. Ifølge bilag V er derimod tjenester, der f.eks. stilles til rådighed i et rejsebureau i en kundes fysiske tilstedeværelse, lægelig undersøgelse i en læges praksis, hvor der bruges elektronisk udstyr, videospil, der er tilgængelige for offentligheden i et forlystelsescenter, og salg af CD-rom eller software på diskette, ikke omfattet.

[………]”

E-handelslovens § 7, stk. 1, i har følgende ordlyd:

”En tjenesteyder skal give oplysning om
1) tjenesteyderens navn,
2) den fysiske adresse, hvor tjenesteyderen er etableret,
3) e-post-adresse og eventuelt postadresse og andre oplysninger om tjenesteyderen, som gør det muligt at kontakte og kommunikere med tjenesteyderen,
4) CVR-nummeret, hvis tjenesteyderen er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister,
5) tilhørsforhold til eventuelle godkendelsesordninger, herunder den relevante tilsynsmyndighed.”

Disse oplysninger skal ifølge lovens § 7, stk. 3, være let tilgængelige.

§ 3 i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. har følgende ordlyd:

”En finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder.”

Manglende efterlevelse af anden lovgivning vil udgøre en overtrædelse af god skik bekendtgørelsens § 3.

Efter § 33, stk. 1, kan Finanstilsynet give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med bestemmelser i bekendtgørelsen.

Finanstilsynets vurdering

Tjenester i informationssamfundet er som nævnt ovenfor defineret i ehandelslovens § 2, nr. 1, som enhver tjeneste, der har et kommercielt sigte, og som leveres online ad elektronisk vej over en vis distance på individuel anmodning fra en tjenestemodtager.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at blandt andet ”generelle oplysninger om en virksomhed, hvor oplysningerne findes online, vil tillige være omfattet, også selv om der ikke er tale om egentlig reklamering eller salg.”

Det er på den baggrund Finanstilsynets opfattelse, at lovens anvendelsesområde ikke kan begrænses til oplysninger i netbanken, men at loven finder anvendelse på Nordeas hjemmeside, der indeholder oplysninger om virksomheden. Dette medfører, at de oplysninger, som fremgår af lovens § 7, stk. 1, efter Finanstilsynets opfattelse skal fremgå af bankens hjemmeside.

Nordea har anført, at følgende citat fra bemærkningerne

”De tjenester, som anses for at være stillet til rådighed online via en internetside, kan f.eks. være reservation og køb af rejsebilletter, tjenester, der f.eks. stiller medicinsk information eller råd til rådighed, videospil og tjenester, der f.eks. indbefatter downloading af software”

medfører, at e-handelsloven ikke finder anvendelse.

Finanstilsynet skal hertil anføre, at det fremgår af dette eksempel, at hjemmesider, der stiller information eller råd til rådighed også er omfattet af e-handelsloven.

Nordeas hjemmeside indeholder omfattende produktinformation, og det er derfor Finanstilsynets opfattelse, at det af Nordea anførte citat fra bemærkningerne underbygger, at Nordeas hjemmeside er omfattet af e-handelsloven.

Finanstilsynet skal i den forbindelse oplyse, at tilsynet er bekendt med, at det er muligt at stille en sikker e-mailadresse til rådighed på hjemmesiden med henblik på, at brugerne kan kommunikere sikkert med banken.

Finanstilsynet skal endvidere oplyse, at Datatilsynet ikke stiller krav om kryptering af e-mails via internettet, som indeholder personfølsomme oplysninger. Datatilsynet anbefaler dog kryptering i disse situationer. Det bemærkes endvidere, at Datatilsynet i visse situationer har stillet krav om kryptering i en tilladelse, hvor databehandling sker efter tilladelse fra Datatilsynet. Tilsynet er ikke bekendt med, at Datatilsynet skulle have stillet et sådant krav til Nordea.

Afslutningsvist skal tilsynet anføre, at en kontaktformular ikke er det samme som en e-mailadresse, som anført i e-handelslovens § 7, stk. 1, nr. 3. Ved afsendelse af en e-mail har afsenderen mulighed for at opbevare en kopi af den afsendte mail.

Finanstilsynet skal derfor jf. § 4, stk. 1, jf. § 33, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., påbyde Nordea Bank Danmark, at give de oplysninger, der fremgår af e-handelslovens § 7, stk. 1, på sin hjemmeside.

Banken underretter Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet inden en måned fra dato.

Klagevejledning

Finanstilsynets påbud kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med et gebyr at klage.

Offentliggørelse

Det følger af § 354 b i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse og påtalen vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Senest opdateret 25-06-2012