Redegørelse om risikooplysning til Sparekassen i Skals om forøgelse af grænser for risikopåtagning

02-07-2012

 

Indledning

Finanstilsynet har i forbindelse med opfølgningen på den seneste inspektion i Sparekassen i Skals vurderet sparekassens efterlevelse af Finanstilsynets påbud vedrørende kreditstyring. I den forbindelse har Finanstilsynet givet en risikooplysning om, at sparekassen i sin efterlevelse af påbuddene har valgt at forøge grænserne for risikopåtagning i stedet for at forsøge at begrænse forretningsomfanget og risikoen.

Sammenfatning

Finanstilsynet var i august 2011 på inspektion i Sparekassen i Skals. I forbindelse med undersøgelsen gav Finanstilsynet sparekassen en række påbud og risikooplysninger, da Finanstilsynet konstaterede, at kreditstyringen generelt var under middel. Finanstilsynets redegørelse fra inspektionen er offentliggjort 2. januar 2012.

Finanstilsynet konstaterede på undersøgelsen blandt andet, at sparekassen havde overskredet sin egen målsætning i relation til eksponering mod store engagementer og eksponering mod landbrug, uden at bestyrelsen aktivt havde reageret på dette. Endvidere medførte de nedskrivninger, der blev identificeret på undersøgelsen, at sparekassen ikke længere overholdt sin egen målsætning for solvensoverdækning.

Finanstilsynet påbød derfor sparekassen at indsende redegørelser for, hvilke tiltag sparekassen ville iværksætte for at leve op til sine egne målsætninger.

Sparekassen indsendte efterfølgende notater til Finanstilsynet, hvor sparekassen blot hævede grænserne for eksponering mod store engagementer og landbrug. Disse forøgelser af grænserne var ikke ledsaget af en vurdering af, hvad forøgelserne ville medføre for sparekassens samlede risikoprofil.

Finanstilsynet fandt ikke, at påbuddene var efterlevet ved, at sparekassen har hævet grænserne i et omfang, som medfører, at den faktiske eksponering nu ligger inden for de nye rammer. Opmærksomheden henledes desuden på, at summen af store engagementer er betydelig i forhold til sammenlignelige institutter. Ligeledes har sparekassen en afvigende høj koncentration på landbrug.

I forhold til målsætningen for solvensoverdækningen modtog Finanstilsynet ikke en redegørelse, men derimod et referat fra et bestyrelsesmøde hvor det fremgik, at den solvensmæssige overdækning nu var øget, men imidlertid fortsat var under solvensmålsætningen.

Finanstilsynet fandt ikke, at det indsendte referat fra bestyrelsesmødet i tilfredsstillende grad redegjorde for, hvilke virkemidler sparekassen ville tage i brug for at øge den solvensmæssige overdækning eller det forventede udbytte.

Finanstilsynet gav derfor sparekassen en risikooplysning om, at sparekassen ved denne fremgangsmåde har forøget risikotagningen i stedet for at forsøge at tilpasse forretningsomfanget og risikoen til de oprindeligt fastsatte rammer.

På baggrund heraf indsendte sparekassen fornyede redegørelser, hvor sparekassen umiddelbart fastholdt de forøgede grænser, men også redegjorde for, hvordan sparekassen på sigt vil reducere summen af store engagementer og øge solvensoverdækningen, herunder en beskrivelse af tiltag med angivet tidshorisont og virkemidler, og hvorledes sparekassen forholder sig til sin landbrugseksponering.

 

Senest opdateret 02-07-2012