Redegørelse om påtale til Sparekassen Sjælland - fejl i årsrapporten for 2010

02-07-2012

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget regnskabskontrol af Sparekassen Sjællands årsrapport for 2010. Dette er sket som led i den løbende kontrol af finansielle virksomheders årsrapporter.

Sammenfatning

Finanstilsynet konstaterede flere fejl i Sparekassen Sjællands årsrapport. Det vil sige fravigelser fra reglerne, som Finanstilsynet umiddelbart vurderede kunne have betydning for regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger truffet på grundlag af årsregnskabet.

Da sparekassens offentliggørelse af årsrapporten for 2011 var nært forestående, accepterede Finanstilsynet, at fejlene i årsrapporten for 2010 blev rettet i årsrapporten for 2011. 

På denne baggrund har sparekassen modtaget en påtale for følgende fejl i årsrapporten for 2010:

  • Fejlagtig måling af unoterede aktier til anskaffelsesværdi frem for dagsværdi
  • Mangelfulde oplysninger vedrørende transaktioner med nærtstående

Herudover konstaterede tilsynet en forkert indregning af goodwill, der dog beløbsmæssigt ikke har en væsentlig konsekvens for årsrapporten.

Fejlene i årsrapporten for 2010 er uddybet nedenfor.

Måling af unoterede aktier til anskaffelsesværdi frem for dagsværdi
Et pengeinstitut skal som hovedregel løbende indregne sine finansielle instrumenter til dagsværdi.

Sparekassen havde for flere af sine unoterede kapitalandele værdiansat disse til anskaffelsesværdi, hvilket kun er tilladt, hvis dagsværdien ikke kan måles pålideligt. Det viste sig imidlertid, at sparekassen, efter anmodning fra Finanstilsynet, kunne beregne pålidelige dagsværdier for de omtalte papirer.

Konsekvensen af værdiansættelsen til anskaffelsesværdi i stedet for dagsværdi var, at sparekassen overvurderede værdien af sine finansielle instrumenter med ca. 2 mio. kr. svarende til 7,2 pct. af sparekassens resultat.

Mangelfulde oplysninger vedrørende transaktioner med nærtstående
Et pengeinstitut skal i sin årsrapport oplyse om transaktioner og aftaler med nærtstående parter (bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt virksomheder, hvor disse har bestemmende indflydelse, dattervirksomheder, associerede virksomheder mv.).

Sparekassen Sjælland havde ikke oplyst om transaktioner med datter- og datterdattervirksomheders beløbsmæssige størrelse i moderselskabets årsrapport for 2010. Som følge heraf havde en regnskabsbruger ikke mulighed for at vurdere transaktioner med datter- og datterdattervirksomhedernes indvirkning på bankens resultat og balance.

 

Senest opdateret 02-07-2012