Redegørelse om inspektion i Andelskassen J.A.K. Slagelse

02-07-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var i maj og juni 2012 på inspektion i Andelskassen J.A.K. Slagelse.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse af andelskassens kreditområde, herunder gennemgang af kreditpolitik og forretningsgange og it-funktioner, samt andelskassens solvensbehov og ledelsens og revisionens arbejde. Finanstilsynet var sidst på undersøgelse i andelskassen i sommeren 2011. Denne opfølgningsundersøgelse blev gennemført, fordi andelskassen fortsat har en beskeden solvensmæssig overdækning.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen de 50 største engagementer samt en stikprøve på 50 engagementer i intervallet 200.000 kr. – 1,2 mio. kr.

Andelskassen har en enkel forretningsmodel, idet den koncentrerer sig om udlån og indlån og holder sig til traditionelle produkter på kreditområdet. Kunderne består fortrinsvis af lønmodtagere og mindre erhvervsdrivende. Afviger dog ved, at en overvægt af kunder har relation til J.A.K. bevægelsen Som følge af flere fusioner spreder udlånsaktiviteten sig ud over lokalområdet og omfatter det meste af Sjælland, et område på Fyn og et område i Nordjylland. Der er således en del fjernkunder.

Andelskassen havde ved undersøgelsen 16 store engagementer, det vil sige engagementer på mere end 10 procent af basiskapitalen. De store engagementer udgjorde tilsammen 140 procent af basiskapitalen (ultimo marts 2012), hvor tilsynsdiamantens grænseværdi er 125 procent. Andelskassen fik risikooplysning om den høje andel af store engagementer og at denne bør nedbringes.

Udlånet til erhverv udgør 40 procent af de samlede udlån. Der er ingen enkelt branche, der udgør mere end 15 procent af de samlede udlån og garantier.

Andelskassens udlån til landbruget udgør cirka 7 procent af engagementsmassen og ligger således under gennemsnittet for de mindre institutter (gruppe 3 institutter).

Det er fortsat Finanstilsynets vurdering, at formueforholdene og indtjeningsforholdene hos andelskassens største engagementer er forholdsvis spinkle.

Engagementsgennemgangen viste endvidere, at der generelt er en stor blanco i engagementerne, og at kreditkvaliteten af andelskassens store engagementer ligger under gennemsnittet for pengeinstitutter i gruppe 3. Der er således objektive indikationer for værdiforringelse (OIV) i 15 ud af de største 50 engagementer, svarende til 36 % af engagementsvolumen i de store engagementer.  

Undersøgelsen gav anledning til påbud om yderligere nedskrivninger på de gennemgåede engagementer på i alt ca. 3,0 mio. kr.

I forbindelse med undersøgelsen 2011 anmodede Finanstilsynet andelskassen om at indsende en redegørelse for, hvorledes kreditstyringen ville blive forbedret. Finanstilsynet vurderer, at kreditstyringen er blevet bedre, men at kreditstyringen fortsat er svagere end i sammenlignelige institutter, blandt andet reageres der sent på kunders overtræk, ligesom der ikke bliver taget de nødvendige nedskrivninger, når behovet opstår. På den baggrund gav Finanstilsynet påbud til andelskassen om at ajourføre sin forretningsgang for kreditstyring og påbud om indsendelse af overtrækslister. Endvidere fik andelskassen påbud om at tilpasse sin forretningsgang for værdiansættelse af sikkerheder. Endelig fik andelskassen påbud om rating af sine kunder og tilpasning af it-systemerne på kreditområdet.

Andelskassen havde ved udgangen af marts 2012 opgjort det individuelle solvensbehov til 13,3 procent og den faktiske solvens til 14,3 procent. Med baggrund i de stærkt forøgede nedskrivninger indledte Finanstilsynet en dialog med andelskassen omkring solvensbehovet. Dette er herefter den 30. juni 2012 opgjort til ca. 13,2 procent hvor solvensbehovet er ansat til andelskassens minimumskapital.  Efter nytegning af kapital i størrelsesordenen 160 t.kr. og salg af aktier i et kreditinstitut er andelskassens faktiske solvens den 30. juni 2012 opgjort til ca. 13,7 procent.
 
Andelskassen har dermed fortsat en beskeden solvensoverdækning. Finanstilsynet vurderer, at andelskassen fortsat bør foretage tiltag for at øge den faktiske solvens og/eller reducere solvensbehovet. Dette kan eksempelvis ske gennem en forbedring af indtjeningen, nytegning af kapital eller frasalg af udlånsaktiviteter eller en kombination af disse. Andelskassen blev i tilknytning hertil påbudt, at Finanstilsynet skal orienteres månedligt om udviklingen i arbejdet med at øge kapitaloverdækningen.

Hvis nævnte tiltag ikke lykkes i tilfredsstillende omfang, er det Finanstilsynets opfattelse, at andelskassen bør fusionere med et andet og stærkere pengeinstitut.

Andelskassen havde ved undersøgelsen en likviditetsmæssig overdækning, der er lavere end i sammenlignelige institutter. Overdækningen var ultimo juni 2012 på ca. 85 procent.

 

Senest opdateret 02-07-2012