Redegørelse om inspektion i P/F BankNordik

02-07-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var i marts 2012 på inspektion i P/F BankNordik. Inspektionen var en opfølgningsundersøgelse på Finanstilsynets inspektion i juni/juli 2011.

Inspektionen var en kreditundersøgelse af de engagementer, som banken pr. 1. juli 2011 overtog fra Amagerbanken af 2011 A/S, herunder hvorvidt BankNordik har afsat tilstrækkeligt solvensbehov til at dække kreditrisici ved den overtagne udlånsportefølje.

Sammenfatning og risikovurdering

Banken overtog pr. 1. juli 2011 en portefølje af engagementer fra Amagerbanken af 2011 A/S. Porteføljen udgjorde pr. ultimo 2011 i alt ca. 5,8 mia. kr. Banken overtog alle engagementer under 5 mio. kr. i alt ca. 5,1 mia. kr. (opgjort pr. ultimo 2011) - primært privatkunder og mindre erhvervsdrivende - samt 58 engagementer over 5 mio. kr.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet i alt 58 engagementer over 5 mio. kr., en stikprøve på 50 engagementer, som var markeret som svage og en stikprøve på 50 engagementer blandt de øvrige engagementer under 5 mio. kr. samt 1 engagement med direktion eller bestyrelse.

Af de 58 største engagementer er 18 engagementer lån til andelsboligforeninger. Disse lån udgjorde på undersøgelsestidspunktet i alt ca. 186 mio. kr. Alle på nær én forening havde ved overtagelsen alvorlige økonomiske udfordring og der er konstateret OIV (objektiv indikation for værdiforringelse) på disse. Banken har for så vidt angår engagementerne med OIV nedskrevet hele den usikrede del (blanko).

Stikprøven blandt de øvrige engagementer viste at ca. 9 pct. var i OIV og 6 pct. havde væsentlige svaghedstegn målt på volumen. Det var Finanstilsynets vurdering, at bankens nedskrivninger og solvensreservationer generelt er tilstrækkelige til at dække risiciene på denne portefølje.

Inspektionen gav dog anledning til yderligere nedskrivninger på 5,8 mio. kr. på et enkelt engagement.

Banken opgjorde pr. ultimo 2011 bankens solvensbehov til 9,5 pct.

Finanstilsynet vurderede samlet set på baggrund af inspektionen, at banken i solvensbehovet har afsat tilstrækkelig kapital til dækning af de risici, der er i den gennemgåede engagementsportefølje.

Bankens faktiske solvens udgjorde pr. ultimo 2011 15,5 pct.

 

Senest opdateret 02-07-2012