Redegørelse om inspektion i Forsikringsselskabet Privatsikring A/S

02-01-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i august 2011 på inspektion i Forsikringsselskabet Privatsikring A/S (Privatsikring).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt vægt på de områder, der har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Privatsikring er et 100 % ejet datterselskab af Codan Forsikring A/S. Privatsikring har outsourcet dets aktiviteter med undtagelse af ledelse og kontrol til Codan Forsikring A/S. Privatsikrings forretningsmodel er karakteriseret ved, at selskabet udelukkende tegner standard privatforsikringer via lokale pengeinstitutter.

På forsikringsområdet er risikopåtagelsen begrænset via et omfattende genforsikringsprogram på koncernniveau og på investeringsområdet er hovedparten af investeringerne placeret i aktiver med lav risiko og med løbetid tilpasset forpligtelserne. De koncerninterne engagementrisici er begrænsede og styres på daglig basis.

Privatsikring har opgjort sit individuelle solvensbehov pr. 30. juni 2011 til 127 mio. kr. Heroverfor står en basiskapital på 170 mio. kr.

Finanstilsynet har påpeget, at fastholdelsen af en lav solvensdækning i forhold til sammenlignelige selskaber er afhængig af, at Privatsikring har fokus herpå og fortsat viser vilje og evne til at reagere med rettidig omhu.

 

Senest opdateret 02-01-2012