Redegørelse om inspektion i Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S

02-01-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i august 2011 på inspektion i Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S.

På inspektionen blev alle selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet har på inspektionen blandt andet gennemgået selskabets forretningsmodel, kapitaltilstrækkelighed, virksomhedsledelse herunder bestyrelsens ansvar og beslutningsdygtighed, retningslinjer og krav til rapportering samt den daglige ledelse.

Danske Privatbaners Forsikringsforenings forretningsmodel består i at tegne ansvarsforsikring, brandforsikring, kaskoforsikring og tyveriforsikring af rullende materiel til dets 4 medlemmer, de private jernbaneselskaber.

Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen fundet, at en lang række væsentlige forhold hos selskabet ikke fungerer tilfredsstillende. Disse mangler er af sådan en karakter, at Finanstilsynet har bedt Danske Privatbaners Forsikringsforening om at udarbejde en redegørelse for hvilke tiltag, selskabet vil foretage for at kunne opretholde tilladelsen i fremtiden.

Finanstilsynet vurderer, at forsikringstagernes interesser ikke er i fare, men at bestyrelsen har overtrådt centrale regler i Solvensbekendtgørelsen, Ledelsesbekendtgørelsen, Outsourcingsbekendtgørelsen og Bekendtgørelsen om registrerede aktiver. Samlet set vurderer Finanstilsynet, at der ikke foregår en aktiv styring af virksomheden fra bestyrelsen, og at bestyrelsen har tilsidesat en lang række af de opgaver, som følger af lovgivningen. Derudover mangler selskabets daglige ledelse kendskab til centrale dele af den finansielle lovgivning. På den baggrund vil Finanstilsynet meddele selskabet, hvilke organisatoriske forandringer, det er nødvendigt at gennemføre.

Danske Privatbaners Forsikringsforening har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 1. kvartal 2011 til 25 mio. kr. Heroverfor står en basiskapital på 42,1 mio. kr., og selskabet har således en større overdækning.

Senest opdateret 02-01-2012